Zobowiązanie do płacenia alimentów na rzecz byłego małżonka wygasa po 5 latach

Względem byłych małżonków orzeczono rozwód w marcu 2011 roku. Na mocy wyroku na powoda nałożono obowiązek przekazywania byłej żonie świadczenia alimentacyjnego w wysokości 600 zł. Mężczyzna nie spóźniał się z przelewami, a nawet przesyłał kwotę o 100 zł wyższą niż ta, do której był zobligowany. Gdy minęło 5 lat od usankcjonowania rozstania wystąpił do sądu z żądaniem ustalenia wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego.

W odpowiedzi na pozew kobieta wystąpiła z powództwem wzajemnym żądając przedłużenia obowiązku i podwyższenia alimentów do kwoty 1200 zł miesięcznie.

Wyjaśniała, że podczas rozwodu mężczyzna zgodził się na bezterminowe świadczenie alimentacyjne z uwagi na zły stan jej zdrowia.

Kobieta ma problemy z kręgosłupem, cierpi na przewlekłe zaburzenia silnej depresji, refluks żołądkowy, miażdżycę i alergię skórną. Wskazała, że od czasu rozwodu przebywa na rencie i jest całkowicie niezdolna do pracy. Dodała, że pieniądze, które otrzymuje w tej chwili nie wystarczają jej na utrzymanie. Pozbawienie jej comiesięcznego wsparcia od powoda „spowoduje katastrofalne skutki w życiu codziennym”.

Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *