Zobacz, ile komornik zabierze ci z wynagrodzenia i rachunku bankowego

Egzekucja komornicza może być prowadzona z kilku źródeł, w tym ze świadczeń emerytalno-rentowych ZUS. Ile komornik może potrącić z emerytury, dowiesz się tutaj>> Jednak najczęściej zajęcia komornicze dotyczą wynagrodzenia lub środków już zgromadzonych na rachunku bankowym.

Co z umowami zlecenie? Te przepisy nie obejmują jednak umów cywilnoprawnych i przy umowie zlecenia komornik może zająć cały dochód. Zobacz, jakie prawa ma pracownik na umowie zlecenie>> Chyba, że umowa zlecenia przypomina umowę o pracę, czyli stanowi jedyne źródło dochodu
dłużnika, została zawarta na dłuższy czas, a wynagrodzenie jest
wypłacane w stałych okresach – wtedy obowiązują limity jak w przypadku
etatu.

Egzekucja z rachunku bankowego. Egzekucji komorniczej podlegają także środki zgromadzone na rachunku bankowym (poza powierniczym). W tym wypadku wolne od zajęcia są  środki do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku,
ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres
bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego.

Średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2017 roku wyniosło 4577,30 zł.

Znowu wyjątek jest w przypadku alimentów – wierzytelności z rachunku bankowego podlegają egzekucji na zaspokojenie alimentów w pełnej wysokości.

Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *