Ziobro: W 2016 r. sądy zarządziły podsłuch lub kontrolę operacyjną wobec 5881 osób

W informacji, zamieszczonej na stronie internetowej Senatu, podano, że sąd odmówił zarządzenia kontroli i utrwalania rozmów lub kontroli operacyjnej wobec 45 osób, a prokurator nie wyraził zgody na wnioski o kontrolę wobec 109 osób.

Według informacji Ziobry, w 2016 r. policja wystąpiła o kontrolę 4822 osób. Sąd zarządził ją wobec 4697 osób, a odmówił – wobec 33. Prokurator nie wyraził zgody na kontrolę wobec 92 osób.

Straż Graniczna wystąpiła o kontrolę wobec 411 osób. Sąd zarządził ją wobec 402 osób, a odmówił wobec 4. Prokurator nie wyraził zgody na wnioski wobec 5 osób.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wnioskowała o kontrolę operacyjną wobec 260 osób. Sąd Okręgowy w Warszawie zarządził ją wobec 256. Prokurator Generalny nie wyraził zgody na kontrolę operacyjną wobec 4 osób.

Centralne Biuro Antykorupcyjne wnosiło o kontrolę wobec 217 osób. Sąd Okręgowy w Warszawie zarządził ją wobec 216 osób – odmówił wobec jednej. Prokurator Generalny nie wyraził zgody na kontrolę wobec 2 osób.

Żandarmeria Wojskowa wnioskowała o kontrolę 168 osób. Sąd zarządził ją wobec 158 osób, a odmówił wobec 5. Prokurator nie wyraził zgody na kontrolę operacyjną wobec 5 osób.

Służba Kontrwywiadu Wojskowego wniosła o kontrolę wobec 34 osób. Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie zarządził ją wobec 33 osób. Prokurator Generalny nie wyraził zgody na kontrolę wobec jednej osoby.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej wystąpił o kontrolę wobec 17 osób. SO zarządził ją wobec 17 osób – nie było odmów.

Zgodnie z ustawą Prawo o prokuraturze z 28 stycznia 2016 r., Prokurator Generalny przedstawia Sejmowi i Senatowi jawną roczną informację o łącznej liczbie osób, wobec których został skierowany wniosek o zarządzenie kontroli i utrwalania rozmów lub wniosek o zarządzenie kontroli operacyjnej – z wyszczególnieniem liczby osób w wymienionych kategoriach, co do których o kontrolę operacyjną wnioskował właściwy organ. Informacja – nie zawierająca bliższych szczegółów – powinna być przedstawiona Sejmowi i Senatowi do 30 czerwca roku następnego po roku nią objętym.

W 2015 r. 8000 razy policja prowadziła kontrolę operacyjną; sąd odmówił zgody w 18 przypadkach, a prokurator w 234 – dane takie zawierała informacja przedłożona w 2016 r. Senatowi przez szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka. Dane statystyczne obejmowały tylko policję, a nie inne tajne służby, również uprawnione do kontroli operacyjnej. W 2014 r. policja zastosowała kontrolę operacyjną 7215 razy.

Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *