WSA uchylił decyzję komisji weryfikacyjnej w sprawie dawnej Siennej 29

&lt![CDATA[

Sędzia Dariusz Chaciński wskazał w uzasadnieniu wyroku, że ocenę orzeczenia komisji należy zacząć od redakcji decyzji i od tego, czy rozstrzygnięcie można uznać za czytelne. Jak dodał, komisja uchyliła ustanowienie prawa użytkowania wieczystego do działki przy dawnej Siennej 29, ale nie uchyliła rozstrzygnięcia o czynszu symbolicznym.

„W drugim punkcie decyzji komisji jest: +odmówić prawa użytkowania wieczystego+. Ale nie ma: komu odmówić. Ta decyzja nie zawiera podmiotu, o którego prawach i obowiązkach rozstrzyga. A to jest ważne dla sprawy” – wywodził ponadto sędzia.

Sprawa działki przy dawnej ul. Siennej 29, która obecnie ma adres plac Defilad 1, była jedną z pierwszych rozstrzygniętych przez komisję weryfikacyjną. Na początku sierpnia 2017 r. komisja uchyliła decyzję wydaną z upoważnienia prezydent Warszawy co do tej działki i odmówiła przyznania prawa użytkowania wieczystego biznesmenowi Maciejowi M.

W uzasadnieniu orzeczenia z 4 sierpnia 2017 r. komisja wskazywała m.in., że Maciej M., działając w imieniu spadkobierców, sprzedał za 345 tys. zł „samemu sobie” całość przysługujących praw i roszczeń do nieruchomości przy dawnej ul. Siennej. Z ustaleń komisji wynikało natomiast, że wartość działki w dniu sprzedaży roszczeń wyniosła 21 mln 700 tys. zł. Dlatego, uchylając decyzję reprywatyzacyjną, powoływała się m.in. na przesłankę niewspółmierności.

„Sąd co do zasady podziela stanowisko komisji, że w przypadkach zbywania praw i roszczeń nie leży w interesie społecznym to, aby osoba, która nie była dawnym właścicielem, nabywała prawa do nieruchomości za świadczenie zupełnie nieekwiwalentne” – zaznaczył sędzia Chaciński.

Odnosząc się do tej sprawy przypomniał jednak, że zadaniem komisji jest także występowanie do właściwych organów w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na naruszenie prawa. Dodał, że w związku z tym komisja powinna najpierw wystąpić z powództwem dotyczącym uznania nieważności umowy przeniesienia praw do nieruchomości.

„Tylko że tu trzeba zakasać rękawy i wziąć się do roboty. Nie można poprzestać na przeprowadzeniu jednej rozprawy administracyjnej i zrzuceniu wszystkich obowiązków, które zgodnie z ustawą ciążyły na komisji, na rzecz innych podmiotów” – powiedział sędzia, odnosząc się do prac komisji.

Komisja wskazywała także w 2017 r., że pierwotny właściciel został zamordowany podczas Holokaustu w 1943 r., a w związku z ówcześnie obowiązującym Kodeksem Napoleona, jeżeli przez 30 lat nie zgłosi się nikt z naturalnych spadkobierców, to spadek przechodził na Skarb Państwa. W związku z tym – w ocenie komisji – w 1973 r. ta nieruchomość stawała się własnością Skarbu Państwa z mocy prawa.

„Nic nie stało na przeszkodzie, żeby komisja prowadząc postępowanie sama wystąpiła z wnioskiem do sądu powszechnego o stwierdzenie nabycia spadku przez Skarb Państwa powołując się na to przedawnienie. (…) Wtedy mielibyśmy wyczyszczoną sytuację. Ale nie można poprzestać na domniemaniach” – mówił sędzia Chaciński odnosząc się do tej argumentacji.

Wyrok WSA jest nieprawomocny. Przysługuje od niego skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W razie uprawomocnienia się wyroku sprawa Siennej 29 wróci do komisji.

Pytany o czwartkowe orzeczenie, szef komisji weryfikacyjnej Sebastian Kaleta ocenił, że „sąd stanął po stronie warszawskich urzędników, którzy oddali jedną z najcenniejszych działek w stolicy za bezcen metodą na kuratora”.

„WSA całkowicie zlekceważył ustalenia komisji oraz fakt, że sprawa jest przedmiotem aktu oskarżenia prokuratury. Konsekwentnie WSA mówi opinii publicznej w kluczowych sprawach, ze afery reprywatyzacyjnej nie było” – powiedział PAP.

Kaleta zapowiedział jednocześnie, że po uzyskaniu wyroku z pisemnym uzasadnieniem komisja złoży skargę kasacyjną do NSA.

Czwartkowy wyrok to kolejne z szeregu uchyleń decyzji komisji weryfikacyjnej zapadłych w ostatnich miesiącach. W sierpniu br. WSA uchylił decyzje komisji dotyczące nieruchomości przy ul. Lutosławskiego 9 i Jagiellońskiej 27. W początkach czerwca stwierdził nieważność trzech decyzji ws. działek na pl. Defilad pod dawnymi adresami: Złota 19, Zielna 7/Złota 17 i Chmielna 50. W maju WSA uchylił decyzję komisji ws. nieruchomości przy ul. Smolnej 32. Wcześniej – w początkach kwietnia – uchylił zaś decyzje dotyczące nieruchomości przy ul. Otwockiej 10 i Łomżyńskiej 44.

W październiku WSA uchylił natomiast decyzję komisji ws. nieruchomości przy ulicach Szarej i Czerniakowskiej oraz Mokotowskiej 40 i Skaryszewskiej 11. Uchylona została także decyzja w sprawie Nabielaka 9. Ostatnio zaś uchylone zostały decyzje ws. nieruchomości przy ul. Asfaltowej 2 i ul. Mazowieckiej 12. Sąd stwierdził też nieważność decyzji zwrotowej ratusza ws. nieruchomości przy ul. Skorupki 6 i Wilczej oraz decyzji komisji uchylających to postanowienie magistratu.

Inne z zapadłych uchyleń – z drugiej połowy września – dotyczyło zaś nieruchomości przy ul. Dahlberga 5. W tamtym przypadku WSA nie tylko uchylił decyzję komisji, ale także umorzył całe dalsze postępowanie. Sąd wskazał wówczas, iż uchylone przez komisję decyzje w sprawie nieruchomości zostały wydane przed wejściem w życie ustawy o komisji reprywatyzacyjnej. „Rozstrzygnięcie WSA przeczy idei powołania komisji” – oceniał wówczas tamten wyrok przewodniczący Kaleta.

Niektóre ze skarg na decyzje komisji zostały oddalone. WSA oddalił skargi złożone przez strony postępowania, w tym przez m.st. Warszawa, w sprawach nieruchomości przy ul. Łochowskiej 38, Kazimierzowskiej 34 i Morszyńskiej 27. W mocy pozostała także decyzja komisji dotycząca dawnej ul. Królewskiej 39. Ostatnio WSA utrzymał w mocy decyzję ws. nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej 22.

]]
Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *