Prezydent powołał Mariusza Muszyńskiego na wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego

„Przede wszystkim gratuluję uzyskania większości głosów Zgromadzenia
Ogólnego sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To jest element
najważniejszy, że kandydatura pana profesora spotkała się z poparciem
większości sędziów TK. To niezwykle ważne. Stąd m.in. moja decyzja, żeby
spośród przedstawionych mi kandydatów, zgodnie z konstytucją, to
właśnie pana nominować na ten niezwykle zaszczytny i ważny urząd” –
powiedział prezydent Duda podczas uroczystości.

Prezydent, zwracając się do nowego wiceprezesa TK, dodał, że jest
przekonany – tak jak większość sędziów, którzy poparli kandydaturę
Muszyńskiego – co do tego, że jest on „osobą kompetentną, która
zdecydowanie poradzi sobie z tym niezwykle ważnym urzędem”. „Urzędem,
który także ma się przyczynić do tego, aby przywrócić TK należną mu
pozycję, a przede wszystkim należną mu godność” – zaznaczył.

Wybór nowego wiceprezesa TK stał się konieczny po tym, gdy 26 czerwca
upłynęła kadencja sędziego TK poprzedniemu wiceprezesowi Stanisławowi
Biernatowi. Zgromadzenie Ogólne sędziów TK dotyczące wyłaniania
kandydatów na wiceprezesa odbyło się w środę przed godz. 9. Według
informacji PAP – poza sędzią Muszyńskim – drugim z kandydatów
przedstawionych prezydentowi był sędzia Stanisław Rymar. W głosowaniu ZO
Muszyński otrzymał siedem głosów, Rymar sześć, zaś jeden głos otrzymał
sędzia Grzegorz Jędrejek.

Jak mówił prezydent, były także „inne przesłanki obiektywne”, które
przemawiały za kandydaturą Muszyńskiego. „Przede wszystkim doświadczenie
w pracy z zespołami ludzkim, w kierowaniu zespołami ludzkimi – czy to
przed laty w polskiej ambasadzie w Berlinie, gdzie kierował zespołem
prawnym tej przecież dużej placówki dyplomatycznej, później jako
przewodniczącego Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, później jako
kierownika katedry i prodziekana na Uniwersytecie im. kardynała Stefana
Wyszyńskiego” – powiedział Duda.

„Wreszcie w ostatnim czasie przecież to pan w praktyce wspierał
prezes TK Julię Przyłębską w wykonywaniu jej ustawowych kompetencji
związanych z tą niezwykle ważną i zaszczytną funkcją” – zaznaczył
prezydent, zwracając się do Muszyńskiego.

„Niestety, przykro to powiedzieć, ale pod rządami poprzednich władz
TK – a chcę podkreślić, że proces ich zmiany poprzez tą nominację
właśnie się kończy – ustawa o TK została zmieniona w taki sposób, że
pozwalała na zawłaszczenie de facto miejsc sędziowskich w TK przez opcję
polityczną” – mówił prezydent.

Jak powiedział, „wobec tej zmiany przepisów obecny wówczas prezes TK
nie zabrał w ogóle głosu”. „Mało – wszystko wskazuje, na to, że
współdziałał w całym procesie legislacyjnym i że miał pełną świadomość
tego, do czego ta sytuacja prowadzi i jakie są polityczne zamierzenia
poprzedniej większości parlamentarnej, jeżeli chodzi o TK” – podkreślił
Duda.

Wskazał, że poprzedni prezes Trybunału nie zabrał w tej sprawie głosu
także później. „Kiedy ja odbierając zaświadczenie o wyborze na urząd
prezydenta apelowałem o to, aby nie dokonywać takich działań, które
prowadzą do w efekcie do zmian ustrojowych” – dodał Duda. „Niestety nie
można się zgodzić z tym, że takie władze Trybunału działają w sposób
odpowiedzialny, budując dobre imię Trybunału” – podkreślił.

„Wierzę w to głęboko, że poprzez tą zmianę władz, którą – tak, jak
powiedziałem dzisiaj – kończymy, ta sytuacja w sposób zdecydowany się
zmieni, a przede wszystkim, że podobna sytuacja nigdy już nie będzie
miała w naszej historii miejsca” – mówił Duda.

Muszyński to jeden z trzech sędziów wybranych do TK przez Sejm w
grudniu 2015 r. Jego – oraz Lecha Morawskiego i Henryka Ciocha –
poprzedni prezes TK Andrzej Rzepliński nie dopuszczał przez ponad rok do
orzekania w TK, powołując się na wyroki TK o tym, że ich miejsca są
zajęte przez trzech sędziów wybranych w październiku 2015 r. na
podstawie prawnej uznanej przez TK za zgodną z konstytucją. PiS
podkreślało, że nie ma żadnej podstawy prawnej, by Rzepliński nie
dopuszczał do orzekania sędziów TK wybranych przez Sejm i
zaprzysiężonych przez prezydenta Dudę.

Jesienią 2016 r. „Gazeta Wyborcza” napisała, jakoby Muszyński miał
ukryć przed Sejmem, jako kandydat na sędziego TK, że w latach 90. służył
w wywiadzie Urzędu Ochrony Państwa. Według „GW” Muszyński został
przyjęty do Urzędu Ochrony Państwa w 1993 roku. „Potem rok pracował w
centrali UOP. W ambasadzie w Berlinie objął funkcję szefa działu
prawnego. Zdaniem naszych informatorów była to przykrywka dla drugiego
etatu – oficera służb” – pisała „Wyborcza”. Jak podała, w 1996 r. na
życzenie strony niemieckiej, Muszyński musiał w ciągu jednego dnia
opuścić placówkę. Jak pisała wtedy PAP, Muszyński wyjechał na placówkę
do Niemiec w 1998 r. a wrócił w 2002 r. „Jeśli mieliby go rzekomo
wydalić w 1996 r., to nigdy by go nie przyjęli w 1998 r.” – podało
wówczas źródło PAP.

Sędzia Muszyński nie jest funkcjonariuszem ani tajnym
współpracownikiem Agencji Wywiadu – oświadczył w reakcji Mariusz
Kamiński, koordynator służb specjalnych.

20 grudnia 2016 r. ówczesna p.o. prezes sędzia Julia Przyłębska
(która zastąpiła Rzeplińskiego po wygaśnięciu jego kadencji) w pełni
włączyła wszystkich trzech sędziów do Trybunału.

Od lipca 2016 r. katowicka prokuratura prowadzi śledztwo ws.
niedopełnienia obowiązków lub przekroczenia uprawnień przez
Rzeplińskiego poprzez niedopuszczanie do orzekania tych trzech sędziów.
Rzepliński uznawał to śledztwo za „nieudolną próbę ingerencji w
niezależność i odrębność władzy sądowniczej”. Prokuratura odpowiadała,
że zgodnie z zasadą legalizmu musi zbadać sprawę po złożeniu zawiadomień
o przestępstwie.

Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *