Ministerstwo Sprawiedliwości zbadało efektywność sądów powszechnych. Prezesi najsłabszych zostali zwolnieni

Jak podało ministerstwo „dokonano szczegółowej analizy ewidencji
spraw i podstawowych wskaźników” w sądach w pierwszym półroczu tego
roku. „Wynika z niej, że najgorszy w całym kraju wskaźnik opanowania
wpływu spraw w porównaniu z innymi sądami okręgowymi ma Sąd Okręgowy w
Gdańsku. To znaczy, że do tego sądu wpływa więcej spraw niż jest
załatwianych i wciąż rosną tam zaległości” – zaznaczył resort.

Dlatego, aby „poprawić efektywność” tego sądu na stanowisko jego
prezesa został powołany sędzia Rafał Terlecki, zaś z funkcji tej został
odwołany sędzia Przemysław Banasik.

Ponadto „w celu poprawienia wyników” Sądu Okręgowego w Suwałkach na
stanowisko jego prezesa powołano sędziego Jacka Sowula, zaś sędzia
Danuta Poniatowska została odwołana z funkcji prezesa SO w Suwałkach.

Nowym prezesem Sądu Okręgowego w Białymstoku – jak dodano – została
sędzia Jolanta Korwin-Piotrowska, odwołany został z tej funkcji
Przemysław Wasilewski.

MS poinformowało też o nowych prezesach sądów rejonowych w Białymstoku, Augustowie i Sopocie.

Ponadto – jak podało we wtorek MS – z powodu „przewinienia
służbowego, którego dopuścił się prezes Sądu Okręgowego w Elblągu Marek
Omelan, rozpowszechniając informacje z narady sędziowskiej objętej
ścisłą tajemnicą, wspomniany sędzia został odwołany z dniem 17
października 2017 roku z pełnionej dotychczas funkcji”.

Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.