Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych (cz. 6)

W niniejszym
odcinku zostaną zaprezentowane przepisy odnoszące
się do terminu związania ofertą, otwarcia
ofert, korygowania omyłek w ofertach, przesłanek
odrzucenia oferty, w tym w szczególności
wyjaśniania rażąco niskiej ceny oferty.
Ponadto przedstawione zostaną regulacje dotyczące
ustalania kryteriów oceny ofert.

TUTAJ ZNAJDZIESZ KOMENTARZ do Ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (cz. 6)>>

Podobnie jak w
poprzednich częściach komentarza nie zabraknie w
opracowaniu licznych odniesień do orzecznictwa Krajowej
Izby Odwoławczej oraz sądów powszechnych.

Poprzednie części komentarza
ukazały się:

cz. 1 – 22 listopada 2016 r. (DGP
nr 225),

cz. 2 – 20 grudnia 2016 r. (DGP nr
245),

cz. 3 – 24 stycznia 2017 r. (DGP
nr 16),

Cz. 4 – 21 lutego 2016 r. (DGP nr
36),

Cz. 5 – 21 marca 2017 r. (DGP nr
56).

Następna część
komentarza ukaże się 23 maja 2017 r.

TYDZIEŃ Z KOMENTARZAMI –
baza
publikacji

W tygodniku Firma i Prawo
komentowaliśmy ustawy:


z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej


z 5 lipca 2001 r. o cenach


z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych


z 16 września 1982 r. – Prawo
spółdzielcze


z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i
leśnych


z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach
handlowych


z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym


z 12 grudnia 2012 r. o ogólnym bezpieczeństwie
produktów


z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji


z 14 grudnia 2012 r. o odpadach


z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta


z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym


z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne

Przeoczyłeś tygodnik? Znajdziesz
go na eDGP>>

Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *