Zostawienie dziecka w „oknie życia” bez konsekwencji karnych. Ziobro zleca, by nie wszczynać postępowań

&lt![CDATA[

Ziobro na poniedziałkowej konferencji prasowej podkreślił, że matki decydują się zostawić dziecko w tzw. „oknie życia” m.in. wtedy, gdy wiedzą, że nikt nie będzie miał do nich za to pretensji. Jak zaznaczył, zdarza się jednak, że pozostawienie dziecka w „oknie życia” powoduje uruchomienie postępowań karnych pod kątem porzucenia dziecka. „Sam jestem poruszony takimi sytuacjami” – dodał.

Minister poinformował również, że takie wydarzenia w tym roku miały miejsce co najmniej dwa razy i były nagłaśniane przez media. W jego ocenie, może to zniechęcić matki w trudnej sytuacji do decyzji o pozostawieniu dziecka w „oknie życia” i jednocześnie skłonić je do aktów desperacji.

Jak podkreślił minister, chciałby, aby takie sytuacje nie miały miejsca i aby prokuratury oraz policja nie wszczynały postępowań o porzucenie dziecka w takich sprawach. Zaznaczył, że zgodnie z Kodeksem karnym, porzucenie dziecka to pozostawienie go bez opieki i niezagwarantowanie mu elementarnego bezpieczeństwa.

Ziobro poinformował, że wydał, podpisał i wysłał zalecenia do prokuratorów, aby nie wszczynali postępowań w związku z porzuceniem dziecka w sytuacji, kiedy takie dziecko znajdzie się w „oknie życia”. „Zalecam, aby nie były czynione działania związane z poszukiwaniem matki. Jest to niedopuszczalne w takich sytuacjach” – podkreślił.

Według szefa resortu sprawiedliwości, jeśli nie ma podejrzeń, że doszło do jakichś innych przestępstw wobec dziecka, to zgodnie z ideą „okien życia” postępowania nie powinny być prowadzone, a matka nie powinna czuć się osobą ściganą i poszukiwaną. „Pozostawienie dziecka w oknie życia nie jest aktem porzucenia” – podkreślił Ziobro.

Wyjątek mają stanowić sytuacje, gdy zachodzi podejrzenie przestępstwa wobec dzieci, zwłaszcza użycia przemocy.

Ministerstwo Sprawiedliwości zwraca uwagę, że każdego roku w Polsce dochodzi do wstrząsających przypadków zabicia noworodków przez ich własne matki. Resort przytacza tutaj m.in. sprawę kobiety, która niedawno stanęła przed sądem w Lublinie za to, że po urodzeniu dziecka w pracy wrzuciła je do kosza. Wymienia również niedawny przypadek z Płońska, gdzie ciało noworodka znaleziono w sortowni odpadów, czy odnalezienie w lutym br. ciała dziecka porzuconego w foliowym worku na wrocławskim osiedlu Muchobór. Jak podkreślał na poniedziałkowej konferencji szef MS, właśnie po to, by nie dopuścić do takich przypadków powstały „okna życia”.

Pierwsze „okno życia” zaczęło działać w Niemczech w 1999 r. Pierwsze w Polsce zostało otwarte w 2006 r. w Krakowie. W ciągu sześciu lat w całym kraju otwarto blisko 50 takich miejsc, w których pozostawiono ok. 50 dzieci. Obecnie w Polsce działa 61 „okien życia” prowadzonych przez Caritas Polska, w których – do tej pory – pozostawiono prawie 100 dzieci.

„Okno życia” to miejsce, w którym matka może pozostawić anonimowo swoje nowo narodzone dziecko. Otwiera się ono od zewnątrz oraz ma zamontowane ogrzewanie i wentylację. Po otwarciu okna przez osobę pozostawiającą dziecko włącza się alarm, który powiadamia opiekujące się nim osoby. Następnie uruchamiane są procedury medyczno-administracyjne – powiadomione zostaje pogotowie ratunkowe oraz sąd rodzinny.

Adresy „okien życia” dostępne są na stronie internetowej https://caritas.pl/projekty/okna-zycia/

]]
Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *