Znowelizowany k.p.a. (nie) zrewolucjonizował e-korespondencji. Po drodze prawne luki

Po prawie kwartale od wejścia regulacji w życie niektórzy się nią w ogóle nie bardzo przejmują i nadal priorytetem jest dla nich papier, inni przeciwnie – widzą w tym szansę na tańsze i nowocześniejsze urzędy. A są i tacy, którzy wprawdzie elektroniczne rozwiązania stosują, ale dublują je dokumentami papierowymi. Kto ma rację? Jednej odpowiedzi nie ma, nawet eksperci są w tej kwestii podzieleni.

Przede wszystkim nie wiadomo, jak szeroko rozumieć należy to, kto jest „innym uczestnikiem postępowania”. Jednak wątpliwości dotyczą także tego, czy w związku z nowym przepisem trzeba dokonać innych zmian, przede wszystkim poprawić instrukcję kancelaryjną. A może wystarczy zmienić tylko wewnętrzne zasady działania? Jak bumerang wraca też sprawa e-pieczęci, która wciąż nie może być w urzędach w pełni stosowana, bo brakuje krajowych regulacji. Urzędnicy, zwłaszcza w niektórych samorządach, mnożą problemy.

Czy to źle, że budzący tyle wątpliwości przepis znalazł się w k.p.a.? I tak, i nie. Wprawdzie powinien być lepiej przemyślany lub przynajmniej dokładnie wyjaśniony przez stronę rządową. Ale stopniowe przechodzenie na e-komunikację w pierwszej kolejności w konkretnych sprawach i między urzędami, wydaje się pomysłem trafionym. Zmusza je stopniowo do wprowadzenia cyfryzacji i dostosowania do niej swoich działań, np. nowocześniejszych rozwiązań przy sporządzaniu dokumentacji. Uwypukla też słabości. A w efekcie może przynieść spore oszczędności – ekonomiczne, a także ekologiczne, bo pozwoli oszczędzić drzewa niezbędne do wyprodukowania ton stosowanego dotychczas papieru.

ZAINTERESOWAŁ CIĘ TEN TEMAT? CZYTAJ WIĘCEJ W TYGODNIKU GAZETA PRAWNA >>>

Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *