Ziobro: Rozszerzenie obrony koniecznej to uwzględnienie interesu osoby broniącej się

„Chcemy poszerzyć sytuację, w której osoba broniąca się będzie miała pewność, że nie spotkają ją przykrości ze strony państwa, jeżeli skutecznie odeprze atak i uczyni krzywdę napastnikowi” – tłumaczył Ziobro w TVP Info.

Jak mówił, osoba będąca ofiarą przestępstwa nie wie, jakie intencje ma napastnik. Dlatego – uzasadniał – powinna mieć prawo podjąć wtedy „radykalne działania”. „Nie może być z tego powodu konsekwencji” – oświadczył minister.

Dopytywany, kto będzie oceniał czy zostały przekroczone granice obrony koniecznej, odparł, że będzie zajmować się tym „organ procesowy”. „Ten organ – prokurator, czy policja, musi wiedzieć o tym, że wolą ustawodawcy jest, aby przede wszystkim uwzględnić interesy osoby broniącej się” – zaznaczył Ziobro.

Dodał, że rządowy projekt ma być „jasnym sygnałem, że organ procesowy musi dużo więcej interpretować na korzyść osoby broniącej własnego domu”.

Pytany, dlaczego rządowy projekt nie rozszerza obrony koniecznej przy napaści w samochodzie czy namiocie Ziobro zapewnił, że „jeżeli było to w okolicznościach związanych z emocjami, wzburzeniem czy strachem, to dalej będzie możliwość korzystania z gwarancji bezkarności”.

„Musi być pewność, że państwo będzie stało za człowiekiem” – oświadczył Ziobro.

Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.