Ziobro: Przyjęliśmy argument prezydenta, by członków KRS zgłaszała również opozycja

We wtorek sejmowa komisja sprawiedliwości opowiedziała się za uchwaleniem projektu prezydenta Dudy ws. Krajowej Rady Sądownictwa – wraz z poprawkami zgłoszonymi przez PiS.

Ziobro, pytany na konferencji prasowej o prezydencki projekt, ocenił, że „warto pochylić się nad argumentem, iż element pluralizmu” powinien być obecny przy wyborze członków Krajowej Rady Sądownictwa. „Przyjęliśmy argument pana prezydenta, (…) by KRS nie była zdominowana przez sędziów wybranych głosami największej partii rządzącej w danym momencie” – powiedział minister.

Jak ocenił, członków do KRS powinna zgłaszać również opozycja, tak aby „nie było wrażenia, że większość (parlamentarna) wybiera wszystkich”. Minister dodał, że „system” zaproponowany przez prezydenta „powoduje, że zawsze będzie gwarancja, iż w KRS będą reprezentanci nie tylko największego ugrupowania parlamentarnego, ale też sędziowie wybrani z klubów opozycyjnych”.

Ziobro przekonywał, że w wielu krajach europejskich funkcjonuje rozwiązanie, w którym sędziowie wybierani są bezpośrednio przez parlament. „Popatrzmy na największe państwo Unii Europejskiej – Niemcy” – dodał. Zwrócił uwagę, że projektowane w Polsce zmiany w tym zakresie nie są aż tak daleko idące.

Minister podkreślił też, że mechanizm zgodnie z którym „sędziowie sami siebie wybierają” nie jest dobry. Ocenił, że może on doprowadzić do powstawania „układów” w tym środowisku.

Zgodnie z najważniejszą z przyjętych we wtorek poprawek PiS, każdy klub poselski mógłby wskazywać nie więcej niż dziewięciu kandydatów na członków KRS. „Właściwa komisja sejmowa ustala listę kandydatów wybierając, spośród kandydatów (…) 15 kandydatów na członków Rady, z zastrzeżeniem, że na liście uwzględnia się co najmniej jednego kandydata wskazanego przez każdy klub poselski” – głosi poprawka.

„Sejm wybiera członków Rady na wspólną czteroletnią kadencję (…) większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby, głosując na listę kandydatów” – stanowi poprawka. W przypadku niedokonania wyboru w tym trybie, „Sejm wybiera członków Rady bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów”, głosując na wcześniej zgłoszoną listę.

Pierwotny projekt noweli ustawy o KRS zakłada m.in. wybór przez Sejm 15 członków KRS-sędziów większością 3/5 głosów; w przypadku klinczu, każdy poseł głosowałby tylko na jednego kandydata. Dotychczas członków KRS-sędziów wybierały środowiska sędziowskie. Obecni członkowie KRS-sędziowie mają pełnić swe funkcje do dnia rozpoczęcia wspólnej kadencji wszystkich członków Rady-sędziów, wybranych na nowych zasadach.

Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *