Ziobro o wyjeździe sędziów KRS do Brukseli: Mam pewne wątpliwości

„Rodzi się pytanie, czy trzecia władza i sądy są – na mocy polskiego prawa – upoważnione do tego, aby prowadzić własną politykę zagraniczną i do tego podejmować inicjatywy, które są wymierzone w inicjatywy polskiego rządu czy inicjatywy polskiego parlamentu; ja mam co do tego pewne wątpliwości” – odpowiedział Ziobro.

Jego zdaniem, nie jest to „pierwsza taka aktywność”. „Dowiedziałem się, że przedstawiciele KRS również odwiedzali ambasadę Niemiec i tam żalili się i skarżyli na rozwiązania prawne, które są przedmiotem debaty w polskim parlamencie – demokratycznym parlamencie, demokratycznie wybranym, gdzie debata jest jawna, transparentna i wydaje się, że powinna być rozstrzygana w Polsce, według reguł polskiej konstytucji i polskiej demokracji” – oświadczył minister.

„Ale taki mamy klimat w wymiarze sprawiedliwości” – dodał Ziobro.

Podkreślił, że jego rolą jako ministra jest „myśleć w kategoriach interesu publicznego, interesu większości Polaków, którzy nie są – mówiąc delikatnie – zachwyceni jakością i sposobem funkcjonowania polskich sądów”. „I dlatego też konsekwentnie przedstawiamy zmiany, które uważamy za niezbędne, aby to co się nie udało na przestrzeni 25 lat, zmodyfikować” – zaznaczył.

9 maja sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka ma się zająć rządowym projektem noweli ustawy o KRS. Obrady mają się zacząć o godz. 8.30. Pierwotnie komisja miała się zebrać 20 kwietnia, ale wtedy posiedzenie odroczono. Wcześniej szef prezydenckiego biura prasowego Marek Magierowski powiedział, że wątpliwości dotyczące projektu o KRS ma Andrzej Duda – dotyczą one głównie wygaszenia mandatów członków Rady.

Sejm przeprowadził pierwsze czytanie rządowego projektu noweli ustawy o KRS w początkach kwietnia. Projekt MS rząd przyjął 7 marca. Przewiduje on m.in. powstanie w KRS dwóch izb oraz wygaszenie, po 30 dniach od wejścia noweli w życie, kadencji jej 15 członków-sędziów; ich następców wybrałby Sejm. Według MS, ma to zobiektywizować tryb wyboru kandydatów, bo dotąd o wyborze członków Rady „decydowały w praktyce sędziowskie elity”.

Według projektu, jeżeli obie izby będą miały różne opinie o kandydacie na sędziego, wówczas ta, która wydała o nim opinię pozytywną, może wnioskować o decyzję Rady w pełnym składzie. Wówczas za kandydatem musiałoby się opowiedzieć 17 członków Rady: I prezes SN, prezes NSA i członkowie Rady wybrani spośród sędziów.

Resort sprawiedliwości podkreśla, że podobne rozwiązania „z powodzeniem funkcjonują w Europie”, np. w Niemczech o powoływaniu sędziów sądów federalnych decyduje minister federalny wraz z komisją złożoną z ministrów krajowych i członków powoływanych przez parlament.

PO, N i PSL wskazywały w debacie, że rządowy projekt jest niekonstytucyjny i mówiły o „kolonizacji sądownictwa przez PiS” i „typowym skoku na instytucję”. Rządowy projekt budzi też krytykę m.in. w środowiskach sędziowskich, w tym KRS. W marcu przedstawiciele sędziów podkreślili, że projekt zmierza „do upolitycznienia sądów i naruszenia ich niezależności”. Stowarzyszenie „Iustita” apelowało zaś do sędziów, aby w razie uchwalenia noweli nie brali udziału w wyborach do nowej Rady.

Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *