Zanim zaczniesz zarabiać krocie na przedsiębiorcach

Komentarz do ustawy pod redakcją prof. Anny Hrycaj i dr. Patryka Filipiaka może wielu prawnikom ułatwić życie. Dostajemy do ręki prawdziwą (ponadtysiącstronicową) kobyłę, ale napisaną lekko i przystępnie. Nie ma też powodów do obaw w warstwie merytorycznej. Wystarczy wspomnieć, że zarówno prof. Hrycaj i dr Filipiak, jak i inni autorzy, brali na prośbę Ministerstwa Sprawiedliwości udział w przygotowywaniu przepisów tej ustawy.

Pozwolę sobie zresztą na odrobinę prywaty. Gdy mam wątpliwości, jak należy interpretować dany przepis prawa restrukturyzacyjnego, w pierwszej kolejności odzywam się do dr. Filipiaka. Ktoś mógłby powiedzieć, że dlatego tak zachwalam jego książkę. Być może. Ale najważniejsze z punktu widzenia czytelnika powinno być coś innego. Po prostu właśnie do Filipiaka mam duże zaufanie. Wiem, że jest znakomitym specjalistą. I – co mnie nie dziwi – nie przestał nim być na czas pisania komentarza.

W beczce miodu jednak z reguły musi znajdować się także łyżka dziegciu. Tak jest i tym razem. Doskonałe na co dzień wydawnictwo Wolters Kluwer wyjątkowo nie stanęło na wysokości zadania. Żeby się o tym przekonać, wystarczy rzut oka na stronę tytułową. Dowiemy się z niej, że jednym z autorów jest… Partyk Filipiak. Popełnić błąd w imieniu redaktora, na dodatek na pierwszej stronie, to naprawdę sztuka. Takich kwiatków jest więcej. Jakkolwiek więc merytoryczna redakcja komentarza jest bez zarzutu, tak do tej językowej można by mieć trochę zastrzeżeń.

W sumie: mamy do czynienia z książką, którą warto mieć na półce. W ostatnich miesiącach powstaje wiele komentarzy do prawa restrukturyzacyjnego. Jeśli ktoś chce kupić tylko jeden z nich i zastanawia się który – niech wybierze właśnie ten. Nic lepszego na rynku na razie nie znajdzie. 

Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *