Wycinka drzew na własnej posesji w 2018 roku. Kary pieniężne za brak zezwolenia

Próba zapobiegnięcia masowej wycince drzew

Nowelizacja ustawy o przyrodzie  i ochronie zabytków ma zapobiegać masowym wycinkom drzew. Częstotliwość tego zjawiska wzrosła bowiem za sprawą wcześniejszych zmian przepisów, które umożliwiały usunięcie każdego drzewo, bez względu na jego obwód, jeśli nie było to związane z działalnością gospodarczą. W efekcie dochodziło do usuwania roślin na ogromną skalę, nawet tych najbardziej wiekowych i stanowiących własność publiczną.

Wnioskodawcy, grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości, podkreślali również, że nowelizacja zmierza do uporządkowania regulacji dotyczącej usuwania drzew i krzewów z terenu nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.

Jakich drzew dotyczy nowelizacja?

Zmiany w ustawie wiążą się przede wszystkim z nałożeniem obowiązku zgłaszania zamiaru wycięcia drzewa przez właścicieli nieruchomości, gdzie wspomniane rosną. Zapis dotyczy okazów, których obwód na wysokości 5 cm jest większy niż:

80 cm – w odniesieniu do topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,65 cm – w odniesieniu do kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew oraz krzewów, których skupiska zajmują ponad 25 mkw. powierzchni.

Wysokość opłaty za usunięcie drzewa oblicza się, mnożąc liczbę centymetrów obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę
opłaty dla danego gatunku. W przypadku krzewów należy pomnożyć daną
stawkę i liczbę metrów kwadratowych powierzchni pokrytej usuwanymi
okazami.

Nowelizacja z 17 czerwca 2017 roku wprowadza poniższe stawki dla 1 cm obwodu pnia na wysokości 130 centymetrów:

kasztanowiec zwyczajny, klon jesionolistny, klon srebrzysty, platan klonolistny, robinia akacjowa, topola, wierzba – 12 złotych dla okazów z obwodem pnia do 100 cm, a 15 złotych w przypadku przekroczenia tej granicy,brzoza, czeremcha, czereśnia, daglezja, dąb czerwony, glediczja
trójcierniowa, jesion, jodła – z wyjątkiem jodły koreańskiej, kasztan
jadalny, kasztanowiec – pozostałe gatunki, klon czerwony klon jawor,
klon zwyczajny, lipa metasekwoja chińska, modrzew, olcha, orzech, sofora
chińska, sosna sumak, świerk, wiąz, wiśnia – z wyjątkiem ałyczy i wiśni
wonnej, żywotnik olbrzymi – 25- 30 zł w zależności od obwodu pnia, ałycza, ambrowiec balsamiczny, buk pospolity, choina
kanadyjska, cypryśnik błotny, dąb – z wyjątkiem dębu czerwonego, grab
pospolity, grusza, jabłoń, jarząb pospolity, klon polny, kłęk
amerykański, korkowiec amurski, leszczyna turecka, magnolia, miłorząb
japoński, morwa, orzesznik, rokitnik zwyczajny, surmia, tulipanowiec
amerykański, wiśnia wonna – od 55 do 77 złotych, cis, cyprysik, głóg, jałowiec, jarząb – pozostałe gatunki, jodła koreańska, oliwnik, żywotnik zachodni – stawki na wysokości 170 i 210 złotych, pozostałe gatunki drzew – od 25 do 30 złotych.

Opłaty za usunięcie krzewów:

• dereń rozłogowy, róża pomarszczona, sumak, tawuła kutnerowata i świdośliwa kłosowa – 10 złotych za 1 mkw.,• pozostałe gatunki krzewów – 40 złotych za 1 mkw.,• lub 50 złotych, jeśli powierzchnia skupiska zajmuje ponad 100 metrów kwadratowych.

Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *