Wszystko co musisz wiedzieć o przewozie rowerów w pociągu

Zasadą jest, że opłata
dodatkowa (czyli po prostu kara) za przejazd bez ważnego
biletu kolejowego wynosi 50-krotność ceny
najtańszego biletu jednorazowego normalnego u danego
przewoźnika. Powoduje to duże rozbieżności
w wysokości tej kwoty u różnych
przedsiębiorców. Cena za przewóz roweru bez
biletu, jeśli taki jest wymagany, obliczana jest jako
20-krotność ceny najtańszego biletu.

Trzeba też pamiętać, że
przewoźnicy zastrzegają w regulaminach, że
za wszelkie szkody i straty spowodowane faktem
przewożenia roweru, zarówno własne (np.
kradzież roweru), jak i wyrządzone innym (np.
rozdarta odzież), odpowiada podróżny.

W pociągach
dalekobieżnych

W składach dalekobieżnych
obsługiwanych przez PKP Intercity przewożenie
rowerów jest możliwe tylko w pociągach,
w których wyznaczono dla nich specjalne miejsca. Aby
sprawdzić, czy w konkretnym pociągu jest taka
możliwość, warto zapoznać się
z zestawieniem pociągu konkretnej relacji (na stronie
www.intercity.pl).

Najogólniej jednak w pociągach
TLK oraz IC rower przewozimy w wagonie klasy 2
z miejscami do siedzenia przystosowanym do przewozu
rowerów, na miejscu do tego wyznaczonym albo
w pierwszym przedsionku pierwszego wagonu lub
w ostatnim przedsionku ostatniego wagonu
w składzie pociągu, pod warunkiem że
w danym pociągu są wolne miejsca przeznaczone na
przewóz roweru. Natomiast w pociągu EIC lub EIP
(pendolino) wyłącznie w wagonie klasy 2
przystosowanym do przewozu rowerów, na miejscu do tego
wyznaczonym – i tylko pod warunkiem, że
w danym pociągu są wolne miejsca przeznaczone na
przewóz roweru.

Opłata za przewóz rowerów jest
zryczałtowana i wynosi 9,10 zł
niezależnie od długości trasy. Jeśli
ktoś nie kupił biletu w kasie, powinien
zgłosić zamiar przewiezienia roweru konduktorowi
jeszcze przed rozpoczęciem podróży, czyli
jeszcze przed wejściem lub niezwłocznie po
wejściu do pociągu. Jeśli kupujemy bilet
u konduktora w pociągu, oprócz kwot
taryfowych zapłacimy także opłatę
pokładową w wysokości 10 zł (za
wystawienie biletu).

Przewożenie roweru bez opłaty grozi
karą w wysokości 52 zł (plus 9,10 zł).
Jeśli odmówimy zapłacenia od razu, dostaniemy
wezwanie – protokół z karą
w wysokości 260 zł. Ale jeśli
zapłacimy w ciągu 14 dni od daty wystawienia
– wystarczy, że zapłacimy 65 zł.

Uwaga na pendolino

Bilet na przewóz roweru w pendolino
można kupić, podobnie jak bilet na przejazd,
wyłącznie w kasie biletowej lub przez internet.
Wejście do tego składu bez biletu grozi wysoką
karą. Podstawowa stawka to – jak już
wspominaliśmy –
pięćdziesięciokrotność
najtańszego biletu, czyli 650 zł. Jeśli
jednak zapłacimy od ręki, wystarczy 130 zł (plus
opłata taryfowa za bilet), a jeśli
w ciągu 7 dni – 162,50 zł. Także
należy doliczyć cenę biletu.

W pociągach regionalnych

W składach Polregio
należących do spółki Przewozy Regionalne,
a także w składach obsługiwanych przez
innych, wymienionych w tabeli obok/poniżej lokalnych
przewoźników, rower złożony
i opakowany (np. w specjalnym pokrowcu) przewozimy
bezpłatnie jako zwykły bagaż. Jeśli jednak
podróżujemy z rowerem gotowym do jazdy,
najczęściej musimy wykupić odrębny bilet,
w cenie zryczałtowanej, niezależnie od relacji
(opłaty u lokalnych przewoźników
w tabeli).

Z rowerem wsiadamy do wagonu
przystosowanego do przewozu rowerów, a jeśli go
nie ma – do pierwszego przedsionka pierwszego wagonu lub
ostatniego przedsionka ostatniego wagonu w składzie
pociągu. To wszystko jednak pod warunkiem, że nie ma
tłoku i rower nie będzie przeszkadzał innym
podróżnym. Warto zaznaczyć, że na
ogół w spółkach, które
pobierają opłaty za przewóz rowerów,
cykliści traktowani są jak osoby o ograniczonych
możliwościach poruszania się podczas korzystania
z transportu i zwolnieni są
z obowiązku zgłaszania braku biletu –
mogą czekać na konduktora. Ale –
strzeżonego Pan Bóg strzeże: aby
uniknąć ewentualnych konfliktów i gdy jest
taka możliwość, jeśli nie kupiliśmy
biletu w kasie, najlepiej zgłosić się do
konduktora.
ⒸⓅ

Regulaminy przewoźników

W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Jest tu tyle patentów, ilu
przewoźników. Dla przykładu:

Warszawa: ZTM pozwala na
przewożenie rowerów w autobusach
i tramwajach bezpłatnie, ale sugeruje, by robić
to wyjątkowo (nagłe pogorszenie pogody, złe
samopoczucie, awaria). Miejsce dla roweru znajduje się
naprzeciwko drugich (licząc od kabiny prowadzącego
pojazd) drzwi. W metrze miejsca do przewożenia
rowerów znajdują się na początku i na
końcu składu.

Kraków: MPK pozwala
przewozić rowery za darmo w autobusach oraz
tramwajach na specjalnych bagażnikach zewnętrznych
lub w środku pojazdu, jeśli nie ma
bagażnika ani tłoku.

Wrocław: MPK przewozi rowery
jeśli nie ma tłoku, bilet na rower kosztuje 1,50
zł.

Gdańsk: W autobusach
i tramwajach ZTM rower można przewozić bez
opłaty, ale tylko w pojazdach niskopodłogowych
z odpowiednim oznakowaniem.

Poznań: W autobusie
i tramwaju MPK rower można ustawić tylko
w miejscu wyznaczonym – oznakowanym
i wyposażonym w zabezpieczenie (haki lub
pasy).

W AUTOBUSACH
DALEKOBIEŻNYCH

Tu decyzja należy do kierowcy –
rowery traktowane są podobnie, jak inne wielkogabarytowe
przedmioty. Jeśli kierowca uzna, że przewożenie
roweru nie zagraża bezpieczeństwu pasażerów
i nie utrudnia podróżowania innym, może
wyrazić zgodę, ale nie musi. Opłata według
taryfy przewoźnika jak za ponadwymiarowy bagaż.

W SAMOLOCIE

Przewiezienie roweru samolotem
możliwe jest na dwa sposoby. Albo jako dodatkowy
bagaż ponadnormatywny (co wiąże się
z kosztem ok. 30–50 euro), albo jako zwykły
bagaż rejestrowany w ramach obowiązującego
u przewoźnika limitu kilogramów. Wtedy jednak
rower należy poskładać i spakować do
pokrowca. Do tego samego pokrowca można wtedy
dopakować rzeczy osobiste, by mieć nadal jeden
bagaż.

Podstawa prawna

Art. 5 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady z 23 października 2007 r. (WE nr
1371/2007 ) dotyczącego praw i obowiązków
pasażerów w ruchu kolejowym.

Par. 2 rozporządzenia ministra
infrastruktury z 20 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu
ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu
przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i
zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej
(Dz.U. z 2005 r. nr 14 poz. 117).

Tu znajdziesz opłaty za przewóz
rowerów u lokalnych przewoźników

Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *