Wniosek o wyłączenie składu w sprawie dyscyplinarnej sędziego Żurka nie uwzględniony

&lt![CDATA[

Sędzia Żurek jest obwiniony o to, że – uznając przenosiny za szykanę – nie podjął pracy w wydziale, do którego go przeniesiono.

Pod koniec października jego obrońcy złożyli na rozprawie wniosek o wyłączenie składu orzekającego. Jak zaznaczyli, choć nie kwestionują wewnętrznej niezależności i niezawisłości zasiadających w nim sędziów, to ich zastrzeżenia budzą sprawy instytucjonalne: sposób powoływania sędziów dyscyplinarnych w Polsce. Jak ocenili, trudno uznać go za obiektywny, transparentny i zgodny z konstytucją.

O tym, że inny skład Sądu Dyscyplinarnego nie uwzględnił wniosku obrony, poinformował PAP rzecznik Sądu Apelacyjnego w Katowicach Robert Kirejew. Jak dodał, na poniedziałkowym posiedzeniu stawił się jeden z obrońców sędziego Żurka i złożył wniosek o wyłączenie także tego składu Sądu Dyscyplinarnego.

„W tym zakresie wniosek został pozostawiony bez rozpoznania z powołaniem się na pogląd Sądu Najwyższego, który mówi, że wnioski o wyłączenie mogą dotyczyć tylko sądów merytorycznie rozpoznających sprawę, a nie tych, które rozpoznają sprawę o wyłączenie, bo w ten sposób można by wyłączyć wszystkich sędziów w Polsce” – powiedział sędzia Kirejew.

Na razie nie został wyznaczony termin kolejnej rozprawy dyscyplinarnej sędziego Żurka. Wszystko wskazuje na to, że odbędzie się ona dopiero w przyszłym roku.

Składając wniosek o wyłączenie sędziów, obrońcy Żurka wskazywali, że zgodnie z Prawem o ustroju sądów powszechnych sędziów sądów dyscyplinarnych powołuje minister sprawiedliwości po uzyskaniu opinii Krajowej Rady Sądownictwa. Jeden z obrońców Żurka, prezes stowarzyszenia „Iustitia” Krystian Markiewicz, przyrównał tę sprawę do procesu inkwizycyjnego. „Minister sprawiedliwości decyduje, kto oskarża i kto osądza (…) Czy chcielibyśmy być sądzeni przez sąd powołany przez tego, kto nas oskarża?” – pytał sędzia Markiewicz podczas październikowego posiedzenia.

W opinii zastępców rzecznika dyscyplinarnego Przemysława Radzika i Michała Lasoty, wniosek o wyłączenie sędziów miał na celu przedłużenie postępowania, a skład rozpoznający sprawę Żurka nie powinien budzić żadnych wątpliwości. W ich ocenie, obrońcy sędziego kwestionują obecny stan prawny.

„Taka argumentacja mogłaby, w mojej ocenie, być argumentacją trafną o tyle, o ile byłaby przedstawiana przez Trybunałem Konstytucyjnym. Wówczas TK, jako jedyny organ uprawniony do tego, aby oceniać, czy przepis ustawy jest zgodny z konstytucją, mógłby się nad tą sprawą pochylić. W mojej ocenie jest to tylko przeciąganie sprawy” – mówił zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów powszechnych Michał Lasota po październikowym posiedzeniu.

Sędzia Żurek ma sprawę dyscyplinarną w związku z niepodjęciem pracy w wydziale, do którego go przeniesiono. „Sprzeciwiłem się nielegalnemu przeniesieniu mnie do innego wydziału celem szykany” – napisał kilka tygodni temu na portalu społecznościowym. W opinii obrony, sprawa jest wyrazem represji za postawę Żurka w sprawie obrony konstytucji, niezależności sądownictwa i praw obywatelskich.

Według Lasoty, sprawa jest związana wyłącznie z pełnieniem przez Żurka urzędu i dotyczy niepodjęcia przez niego przez ponad miesiąc obowiązków w wydziale, do którego został przeniesiony przez prezesa sądu okręgowego.

Nie jest to jedyne postępowanie dyscyplinarne sędziego Żurka. W październiku do sądu skierowano inny wniosek, w którym zarzucono mu uchybienie godności urzędu. Chodzi o wywiad pt. „Sędzia Żurek: Kamil Zaradkiewicz chce zafundować obywatelom chaos w sądach”, który ukazał się w serwisie Prawo.pl.

]]
Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *