TSUE nie informuje, dlaczego organizuje dodatkową rozprawę ws. SN

&lt![CDATA[

„(…) rozprawa, która miała miejsce 19 marca br. przed wielką izbą Trybunału, będzie kontynuowana w następstwie wniosku KRS w dniu 14 maja 2019 r. o godz. 9” – poinformowały PAP w poniedziałek służby prasowe TSUE.

Zapytana o przyczyny tej decyzji Ewa Roginska ze służb prasowych Trybunału powiedziała: „na obecnym etapie postępowania nie jesteśmy w stanie udzielić (…) więcej informacji”.

Trybunał poinformował też PAP, że „wszyscy uczestnicy tego postępowania (prowadzonego w trybie przyspieszonym), w tym w szczególności strony postępowań przed Sądem Najwyższym oraz państwa członkowskie, będą mogli wziąć udział w tej rozprawie, niezależnie od tego, czy uczestniczyli w rozprawie w dniu 19 marca br.”.

Przewodniczący KRS sędzia Leszek Mazur przekazał PAP w poniedziałek, że do biura Rady wpłynęło pismo, w którym TSUE zawiadamia o wyznaczeniu terminu rozprawy na 14 maja. Wskazał też, że Krajowa Rada przedstawi przed TSUE swoje stanowisko w sprawie pytań prejudycjalnych Sądu Najwyższego.

Zdaniem sędziego Mazura dodatkowy termin rozprawy jest efektem wniosku skierowanego przez KRS do TSUE o ponowne otwarcie rozprawy. „Wniosek o ponowne otwarcie rozprawy złożyliśmy ze względu na to, że została ona zamknięta, mimo iż nie upłynął jeszcze 14-dniowy termin na zajęcie stanowiska. 18 marca otrzymaliśmy pismo z TSUE o rozprawie, a 19 odbyła się rozprawa. Z punktu widzenia proceduralnego rozprawa uzupełniająca jest właściwym i prawidłowym rozwiązaniem” – zaznaczył Mazur.

Przewodniczący KRS przekazał też, że przedstawicielami Rady przed TSUE będą sędzia Jarosław Dudzicz i sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka. Mazur nie wykluczył też swojego udziału w rozprawie.

19 marca w TSUE odbyła się rozprawa w sprawie pytań Sądu Najwyższego dotyczących m.in. zdolności KRS do wykonywania konstytucyjnego zadania stania na straży niezależności sądów. Przedstawiciele polskich władz przekonywali wtedy, że KRS to organ niezależny, innego zdania byli pełnomocnicy reprezentujący Sąd Najwyższy. Zgodnie z zapadłą decyzją, 23 maja opinię w tej sprawie wyda rzecznik generalny TSUE. Będzie ona wstępem do orzeczenia, które w TSUE najprawdopodobniej zapadnie pod koniec czerwca lub w lipcu.

W grudniu 2017 roku Sejm uchwalił nowelizację ustawy o KRS, która wprowadziła wybór 15 członków KRS-sędziów na wspólną czteroletnią kadencję przez Sejm – dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie. Zgodnie z nowelą każdy klub poselski ma wskazywać nie więcej niż 9 możliwych kandydatów. Izba ma ich wybierać co do zasady większością 3/5 głosów, głosując na ustaloną przez sejmową komisję listę 15 kandydatów, na której musi być co najmniej jeden kandydat wskazany przez każdy klub. W przypadku niemożności wyboru większością 3/5 głosowano by na tę samą listę, ale o wyborze decydowałaby bezwzględna większość głosów.

Pytania prejudycjalne Sądu Najwyższego, które były powodem rozprawy, dotyczą m.in. tego, czy po przeprowadzonych reformach KRS jest w stanie stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów w Polsce. 

]]
Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Jedno przemyślenie nt. „TSUE nie informuje, dlaczego organizuje dodatkową rozprawę ws. SN

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.