TK: Słowa Biernata godzą w państwo, w dobre imię Trybunału i w jego sędziów

„Trybunał Konstytucyjny wyraża ubolewanie wobec publicznego zachowania pana wiceprezesa Stanisława Biernata. Jego wypowiedzi godzą w Państwo Polskie, w dobre imię Trybunału i jego sędziów. Rażąco naruszają normy prawa i standardy etyki. Są niegodne sędziego Trybunału” – brzmi oświadczenie zamieszczone w czwartek na stronach TK.

W wywiadzie dla Onet.pl Biernat (urlopowany wiceprezes TK) mówił: „jest nieszczęściem TK, że kierują nim osoby, co do niezawisłości których można mieć poważne wątpliwości”.

„Uważam, że — niestety — sędzią niezawisłym nie jest też pani sędzia Przyłębska (prezes TK od grudnia 2016 r. – PAP)” – mówił Biernat. W tym kontekście Biernat mówi o mężu prezes Trybunału, który jest ambasadorem Berlinie i o tym, że „jego los zależy od ministra spraw zagranicznych, czyli od władzy wykonawczej”.

„Ponadto się okazuje, że ten mąż był tajnym współpracownikiem specsłużb PRL. Jest jego deklaracja współpracy i wybór pseudonimu, jest sporządzona przez niego charakterystyka innej osoby, będącej w orbicie zainteresowania SB”. „I teraz od IPN ma zależeć ocena tych dokumentów. A ona może być za tydzień albo za rok. Poza tym ocena może się zmieniać w miarę pojawiania się nowych materiałów. To wszystko powoduje, że sędzia Przyłębska nie jest niezawisła od innych władz i nie może być niezawisła wewnętrznie” – dodał Biernat.

Według niego sędzi Julii Przyłębskiej na prezesa był obarczony wadami prawnymi, bo „nie wszyscy sędziowie mieli możliwość wzięcia udziału w zgromadzeniu ogólnym, wybierającym kandydatów na prezesa”. „Jest prezesem, ponieważ została powołana przez prezydenta. Ale są poważne zarzuty co do legalności jej wyboru. Problem polega na tym, że nie ma procedury, która by pozwalała na zakwestionowanie tego wyboru” – mówi Biernat.

Mówi też w wywiadzie o sędzim TK Mariuszu Muszyńskim (Przyłębska udzieliła mu pełnomocnictw w sprawach związanych z administrowaniem TK – PAP) i jego rzekomych związkach z wywiadem w latach 90. „Mam z tym duży problem. Nawet nie tyle z samą pracą w wywiadzie, choć też, ale głównie z tym, że ten fragment życiorysu został zatajony, m.in. przed Sejmem, który pana Muszyńskiego wybierał” – powiedział wiceprezes TK.

„Osoba, która pracowała w służbach specjalnych, która nie ujawnia tej informacji, ubiegając się o urząd sędziego i która ukrywa swój pełen życiorys, nie jest niezawisła. To człowiek potencjalnie zależny od innych władz. Przecież one mogą mieć wiedzę, dokumenty czy zdjęcia, które mogą kiedyś zostać ujawnione i stać się kłopotliwe dla zainteresowanego” – dodał.

„Nie wiadomo nie tylko, co będzie z TK, ale co będzie z ustrojem Polski. Czy konstytucja będzie nadal niszczona? Może nadejdzie moment otrzeźwienia i władza zacznie konstytucji przestrzegać?” – mówił też Biernat.

Prezes TK do 26 czerwca br. udzieliła Biernatowi zaległego urlopu wypoczynkowego. Koniec kadencji Biernata w TK upływa 26 czerwca.

Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.