TK: Niekonstytucyjna utrata praw majątkowych przez nieprzerejestrowane w terminie spółki

&lt![CDATA[

Chodzi o regulację zawartą w ustawie Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym. W związku z utworzeniem nowego Krajowego Rejestru Sądowego spółki musiały dokonać do końca 2015 r. wpisu do tego rejestru. Zgodnie z przepisem, którego niekonstytucyjność uznał w środę TK, majątek spółek, które nie przerejestrowały się w określonym terminie nabywa nieodpłatnie Skarb Państwa.

Pytanie w sprawie zgodności z konstytucją tej regulacji skierował do Trybunału Sąd Okręgowy Warszawa-Praga, rozpatrując sprawę członka spółki, której majątek – w tym współwłasność nieruchomości w stolicy w związku z nieprzerejestrowaniem – nabył Skarb Państwa.

Trybunał Konstytucyjny orzekł w środę jednogłośnie, że przepis ten jest niekonstytucyjny. Zdaniem TK, pozbawienie wspólników ich praw majątkowych do udziału w majątku likwidacyjnym spółki nie jest ani celowe, ani też niezbędne i konieczne, a tym samym – jak wskazał Trybunał – jest to nadmiernie dolegliwe. W konsekwencji TK uznał, że regulacja ta jest niedopuszczalną ingerencją ustawodawcy.

Trybunał zwrócił uwagę, że swoboda ustawodawcy w kształtowaniu treści praw podmiotowych nie jest bezwzględna i nieograniczona.

Jak wskazał TK, istotne ograniczeniom podlegają rozwiązania, które wiążą się z koniecznością ingerencji w istniejące stosunki prawne. „Ustawodawca nie może bowiem arbitralnie kształtować treści i granic poszczególnych praw majątkowych” – podkreślił TK.

Zdaniem TK doprowadzenie do przerejestrowania wszystkich podmiotów funkcjonujących w obrocie prawnym nie wymagało pozbawienia wspólników ich praw majątkowych. Trybunał podkreślił, że sama utrata bytu prawnego spółek, które nie złożyły w przewidzianym czasie wniosku o przerejestrowanie, spowodowało osiągnięcie zamierzonego przez ustawodawcę celu.

Trybunał wydał orzeczenie w pięcioosobowym składzie, któremu przewodniczył sędzia Zbigniew Jędrzejewski; sprawozdawcą był sędzia TK Leon Kieres. Wyrok TK jest ostateczny.

]]
Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *