TK: niedopuszczalność eksmisji „na bruk” przesądzona już przed miesiącem

„Choć skarżącej przysługuje konstytucyjnie gwarantowana ochrona przed eksmisją na bruk, to jednak miejscem właściwym do uregulowania tej ochrony nie są kwestionowane przepisy ustawy o policji, lecz przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji” – wskazał TK w uzasadnieniu środowego wyroku.

TK rozpatrywał skargę na przepisy ustawy o policji odnoszące się m.in. do decyzji o opróżnieniu lokali policyjnych. Sprawa dotyczyła kobiety, wobec której w 2013 r. komendant główny policji wydał decyzję nakazująca opuszczenie zajmowanego przez nią mieszkania. W decyzji tej wskazał, że kobieta oraz członkowie jej rodziny – w tym dziecko – „nie są i nie byli funkcjonariuszami policji i nie posiadają uprawnień do policyjnej renty rodzinnej”, zatem „zajmują lokal mieszkalny bez tytułu prawnego i bez możliwości jego uzyskania”.

W skardze do TK napisano, że ustawa o policji nie przewiduje konieczności wskazania osobie eksmitowanej z mieszkania służbowego innego lokalu, do którego ma nastąpić przekwaterowanie. Ponadto – jak dodano – eksmisja „na bruk” z policyjnego mieszkania może również dotyczyć rodzin z dziećmi.

W uzasadnieniu wyroku TK przypomniał, że już rozstrzygnął tę kwestię w orzeczeniu z 18 października. Wówczas Trybunał podkreślił, że regulacje umożliwiające eksmisję „na bruk” nie mogą być dopuszczalne m.in. w świetle obowiązku poszanowania godności człowieka, a przepis umożliwiający taką eksmisję w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji jest niekonstytucyjny. Wniosek w tamtej sprawie złożył do TK Rzecznik Praw Obywatelskich.

„Dzięki tamtemu wyrokowi w systemie prawa polskiego został zapewniony minimalny standard ochrony osób zajmujących bez tytułu prawnego mieszkania służbowe, a tym samym zrealizowany został postulat zawarty w rozpatrzonej w środę skardze, czyli zapewnienie ochrony przed eksmisją donikąd” – zaznaczył w środę TK. Dodał, że gwarancja ta obejmuje także osobę, której dotyczyła rozpatrzona skarga na przepisy ustawy o policji.

Trybunał rozpoznał sprawę w składzie pięciu sędziów. Przewodniczącym składu był sędzia Piotr Tuleja, zaś sprawozdawcą sędzia Małgorzata Pyziak-Szafnicka. 

Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.