Senat: Komisja wysłuchuje kandydatów na ławników Sądu Najwyższego

&lt![CDATA[

Kandydaci na ławników wysłuchiwani są przez komisję w kolejności alfabetycznej. „Jestem osobą, która aktywnie chce uczestniczyć w życiu społecznym, praworządności naszego państwa” – mówiła pierwsza z kandydatek Katarzyna Borkowska. Pytana, czy uczestniczyła kiedyś w rozprawie sądowej potwierdziła, że tak. „Raz w życiu mieliśmy drobne włamanie w mieszkaniu i ta sprawa dotyczyła tej nieprzyjemnej dla nas sytuacji” – zaznaczyła.

„Zawsze podziwiałam ludzi, którzy swój czas poświęcają służbie
Rzeczypospolitej. (…) Chcę pomagać ludziom, zwracać ludziom
sprawiedliwość” – mówiła inna z kandydatek Jolanta Jarząbek. Jak dodała
„w SN społeczeństwo też ma prawo mieć swoich przedstawicieli. (…)
Ławnik powinien stać na straży, żeby sędzia nie popadł w rutynę”.

Przed formalnym rozpoczęciem wysłuchań Jan Rulewski (PO) złożył wniosek o odroczenie posiedzenia komisji. Jak uzasadniał procedura wyboru ławników nie powinna być prowadzona do czasu wydania orzeczenia przez Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawie pytań prejudycjalnych sformułowanych przez SN. „W imię ostrożności ten wniosek uważam za uzasadniony” – zaznaczył. Wniosek poparł w głosowaniu tylko senator Rulewski, czterech pozostałych członków komisji biorących udział w posiedzeniu było przeciw.

Ławników wybiera Senat w głosowaniu jawnym. Kandydatów na ławników mogły zgłaszać stowarzyszenia i inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie odrębnych przepisów, z wyłączeniem partii politycznych, a także grupy co najmniej 100 obywateli mających czynne prawo wyborcze.

Do 25 lutego br. do Senatu wpłynęły zgłoszenia 28 kandydatów. Jak informowało biuro prasowe Senatu, sześcioro kandydatów zgłosiły grupy obywateli, pozostałe zgłoszenia złożyły organizacje i stowarzyszenia, wśród nich m.in.: Wspólnota „Wiara i Światło” przy Parafii św. Franciszka z Asyżu w Ostródzie, Stowarzyszenie Promocji Zdrowia w Pleszewie, Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu z Bielska-Białej, „Trybunał Narodowy” z Jeleniej Góry i Grudziądzkie Towarzystwo Żużlowe.

Senacka komisja 19 marca przyjęła listę 26 kandydatur, które spełniły wymogi formalne oraz zdecydowała o pozostawieniu bez dalszego biegu dwóch pozostałych zgłoszeń wniesionych w terminie. Wskazała też, iż kolejne ze zgłoszeń wpłynęło po terminie – już w marcu – i w ogóle nie było badane.

Wybór ławników przez Senat wynika z ustawy o SN obowiązującej od 3 kwietnia zeszłego roku. Na jej podstawie I prezes SN zarządzeniem ustaliła, że ma być 36 ławników pierwszej kadencji.

Zgodnie z dalszą procedurą marszałek Senatu kieruje zgłoszenia kandydatów na ławników wraz z dołączonymi dokumentami do senackiej komisji. Po formalnym zbadaniu zgłoszeń komisja wskazuje marszałkowi kandydatów, których zgłoszenia zostały wniesione w terminie i spełniają wymagania, oraz przedstawia Senatowi projekt uchwały stwierdzającej pozostawienie bez dalszego biegu zgłoszeń wniesionych po upływie terminu lub niespełniających wymagań formalnych.

Następnie marszałek Senatu zasięga od komendanta głównego policji informacji o kandydatach, których zgłoszenia spełniły wymagania formalne i przekazuje te informacje ponownie do komisji. Wówczas komisja – na kolejnym posiedzeniu – spotyka się z kandydatami i dokonuje ich merytorycznej oceny. Ostatecznego wyboru dokonuje zaś cały Senat.

Wcześniejszy nabór ławników SN odbył się w maju 2018 r., a poprzedni wybór został dokonany przez Senat w końcu czerwca ub.r. Wówczas wybrano 13 ławników (później dwóch złożyło rezygnację), dlatego konieczny był nabór uzupełniający, który zainicjowano w końcu stycznia br. Ławnicy wybrani w czerwcu ub.r. czekają na złożenie ślubowania przed I prezes SN, które prawdopodobnie nastąpi po wyborze uzupełniającym.

]]
Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.