Sejm za zmianami umożliwiającymi dzieciom obserwację rozpraw cywilnych

W styczniu tego roku Senat podjął inicjatywę ustawodawczą mającą na celu umożliwienie dzieciom i nastolatkom obserwację – w charakterze publiczności – rozpraw cywilnych i administracyjnych. Była to realizacja petycji skierowanej do Senatu. Senacka propozycja trafiła do Sejmu, który w lutym podjął nad nią prace.

Zgodnie z uchwaloną nowelizacją w obu zmienianych ustawach ma znaleźć się przepis, że choć „na posiedzenia jawne wstęp na salę sądową mają – poza stronami i osobami wezwanymi – tylko osoby pełnoletnie”, to ponadto „przewodniczący może zezwolić na obecność na posiedzeniu małoletnim”. Jak wskazywano w uzasadnieniu tej propozycji, umożliwienie małoletnim obserwacji rozprawy za zgodą sędziego „będzie miało wymiar edukacyjny oraz przygotuje ich do czynnego udziału w życiu publicznym”.

Obecnie według Kodeksu postępowania cywilnego, a także przepisów o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wstęp na salę sądową podczas rozpraw mają – poza stronami i osobami wezwanymi – tylko osoby pełnoletnie.

Bez zmian pozostanie zapis mówiący, że „na posiedzenia niejawne mają wstęp tylko osoby wezwane”.

Podczas prac sejmowych zmianę pozytywnie oceniał wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak. Wskazywał, że prowadzi ona w praktyce do zalegalizowania tego, co już obecnie dzieje się na salach sądowych. Podkreślał, że nie spotkał się ze skargami lub uwagami w odniesieniu do aktualnie dopuszczalnej obecności małoletnich na rozprawach w sprawach karnych.

Także rzecznik praw dziecka Marek Michalak mówił, że popiera takie wypełnienie luki prawnej i realizację prawa dziecka do udziału w rozprawach, co ma znaczenie dla przygotowania go do aktywnego udziału w życiu obywatelskim. Według Michalaka zmiana słusznie nie wyznacza dolnej granicy wieku dziecka, bo o dopuszczeniu dziecka do danej sprawy decydowałby przewodniczący składu. 

Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *