Sejm wybrał, sejm przyjął: Nowy prezes UODO, 1100 zł dla każdego emeryta, ściganie mafii lekowej

&lt![CDATA[

SEJM WYBRAŁ

• Nowy prezes UODO

221 posłów poparło kandydaturę rekomendowanego przez Prawo i Sprawiedliwość Jana Nowaka na stanowisko nowego prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wybór musi jeszcze zatwierdzić Senat. 67-letni Nowak nie ma wykształcenia prawniczego, jest inżynierem mechaniki precyzyjnej z dyplomem MBA. Pracuje jako dyrektor w UODO, od lat jest też radnym PiS w warszawskiej dzielnicy Wola.

SEJM PRZYJĄŁ

• W maju 1100 zł dla każdego emeryta i rencisty

Sejm przyjął ustawę o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. Na tej podstawie w maju otrzymają oni dodatkowo 1100 zł brutto, czyli 888,25 zł na rękę. Wsparcie będzie wypłacone automatycznie, bez zbędnych formalności, niezależnie od wysokości otrzymywanych świadczeń. Z trzynastej emerytury skorzystają osoby pobierające świadczenia z systemu powszechnego, rolnicy w KRUS, służby mundurowe, inwalidzi i renciści wojenni oraz osoby otrzymujące kompensacyjne świadczenia nauczycielskie, zasiłki i świadczenia przedemerytalne oraz renty socjalne. Prawo do wsparcia zyskały także kobiety pobierające emerytury matczyne. Teraz ustawa trafi do Senatu.

• Skuteczniejsze ściganie mafii lekowej

Walka z nielegalnym wywozem leków to główny cel znowelizowanej ustawy Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o działalności leczniczej, której projekt przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Obecnie za większość działań, które powodują, że farmaceutyki nie trafiają do polskich aptek, grozi najwyżej administracyjna kara pieniężna. Ustawa wprowadzić ma sankcje karne, z pozbawieniem wolności do 10 lat włącznie. Kara więzienia będzie groziła także osobom utrudniającym przeprowadzanie inspekcji i kontroli. Na ostatnim etapie prac z projektu wycofano przepisy wprowadzające możliwość wysyłkowej sprzedaży leków na receptę do osób niepełnosprawnych. Takich rozwiązań chciał resort zdrowia. Przeciwny im był m.in. samorząd aptekarski. Teraz ustawa trafi do Senatu.

• Informacje z bazy PESEL tylko od gminy

Działające przy resorcie administracji Centrum Personalizacji Dokumentów (CPD) nie będzie już udostępniało danych gromadzonych w ogólnopolskim rejestrze PESEL. Zadanie to przejmą gminy, co przewiduje uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o ewidencji ludności. Ta zmiana ma przyspieszyć uzyskiwanie potrzebnych informacji, bo do tej pory gminy mogły udostępniać dane o poszukiwanych osobach, jeśli były zameldowane na jej terenie. Gdy nie było ich w rejestrze mieszkańców, konieczne było składanie wniosku do CPD. Ustawą zajmie się teraz Senat.

• Tylko rok dla wywłaszczonych

20 lat – po takim czasie wygasną roszczenia byłych właścicieli znacjonalizowanych nieruchomości, których nie wykorzystano pod planowane inwestycje publiczne. Okres ten będzie się liczyć od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna. Takie rozwiązania przewiduje nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, która trafi teraz do podpisu prezydenta. Zgodnie z przepisami przejściowymi w przypadkach, gdy 20-letni termin upłynął przed wejściem noweli, dawny właściciel będzie miał jeszcze rok, by wystąpić z roszczeniem. Początkowo miały to być 3 lata, jednak posłowie zaakceptowali poprawkę senatorów skracającą ten okres.

• Łatwiejsze korzystanie z urzędowych serwisów

Organy administracji rządowej i samorządowej, a także część organizacji pozarządowych będzie musiała zapewnić dostęp do swoich stron internetowych niepełnosprawnym, seniorom oraz innym,osobom z trudnościami w komunikowaniu się. Taki obowiązek nakłada na nie ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, w której Sejm uwzględnił część poprawek przyjętych przez Senat. Teraz regulacja trafi do podpisu prezydenta.

]]
Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.