Sejm: Komisja zaczęła prace nad projektem zmian w ustawie o statusie sędziów TK

„O niekonsekwencji ustawodawcy w obowiązujących rozwiązaniach prawnych w tym zakresie poinformowała w piśmie do marszałka Sejmu prezes TK. Uwagi dotyczyły brzmienia niektórych przepisów ustawy o statusie sędziów Trybunału, zwłaszcza w związku z niespójnością regulacji odnoszących się do kwestii socjalnych sędziów i ich rodzin” – powiedział szef sejmowej komisji Stanisław Piotrowicz (PiS).

W uzasadnieniu wskazano, że konsekwencją zaproponowanych zmian „będzie większa przejrzystość regulacji dotyczącej statusu sędziów TK – zarówno, jeśli chodzi o wymogi stawiane kandydatom na stanowisko sędziego, jak i o prawa i obowiązki, które przysługują sędziom TK w związku ze stosunkiem służbowym”. „Nade wszystko zostanie wyraźnie zapewnione określone zabezpieczenie społeczne członkom rodzin sędziów TK, co stanowi realizację zasad konstytucyjnych” – podkreślono.

Zgodnie z projektem, sędzią Trybunału mogłaby zostać osoba, która wyróżnia się wiedzą prawniczą oraz spełnia wymagania niezbędne do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego lub sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego.

„W dotychczasowym przepisie jest stwierdzenie, że sędzią Trybunału może zostać osoba, która wyróżnia się wiedzą prawniczą oraz spełnia wymagania niezbędne do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego SN. Dodano +lub sędziego NSA+ choćby z tego względu, że to są można powiedzieć dwa równoważne sądy i źle byłoby gdyby umniejszano rangę NSA” – mówił PAP Piotrowicz.

Druga proponowana zmiana dotyczy świadczeń z tytułu zabezpieczenia społecznego dla rodzin zmarłych sędziów TK, w tym rodzin sędziów TK w stanie spoczynku.

Piotrowicz wskazał, że chodzi m.in. o bardziej precyzyjne odesłanie do rozwiązań w ustawie o SN. „Przepisy te dotyczą kwestii socjalnych. Gdy przyjmowano ustawę o statusie sędziów TK uczyniono odesłania do ustawy o SN, ale jak widać w niewystarczającym zakresie i teraz potrzebne jest doprecyzowanie” – powiedział.

„Skoro obecnie trudności przynosi właściwe podanie podstaw świadczeń z zabezpieczenia społecznego dla rodzin sędziów TK, w tym rodzin sędziów TK w stanie spoczynku, grupa posłów uznała za zasadne, by powrócić do dotychczasowej praktyki, że ogólnie w kwestiach nieuregulowanych w sprawie statusu sędziów TK stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o SN” – głosi uzasadnienie projektu.

Jak ponadto uzasadnili autorzy projektu, aby „zapewnić spójność i ciągłość regulacji dotyczącej statusu rodzin zmarłego sędziego TK, albo sędziego Trybunału w stanie spoczynku”, projektodawca wprowadza także przepisy, które „mają obowiązywać z mocą od dnia wejścia w życie ustawy o statusie sędziów TK”.

„Treść tych przepisów, wzorowana na Prawie o ustroju sądów powszechnych ma być gwarancją, że rodzina zmarłego sędziego Trybunału nie pozostanie bez zabezpieczenia społecznego, które przysługuje innym podmiotom” – wskazano.

Ustawa o statusie sędziów TK z listopada 2016 roku określa sposób nawiązania, zakres i zasady ustania stosunku służbowego sędziego TK, prawa i obowiązki sędziego Trybunału, sprawy immunitetu i nietykalności osobistej oraz zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziego TK oraz prawa i obowiązki sędziego Trybunału w stanie spoczynku.

Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *