Sędziowie TK do Przyłębskiej: Kto i na jakiej podstawie usunął wyroki TK z bazy orzeczeń

Sędzia TK Mariusz Muszyński wyjaśniał już wcześniej, że nie ma
podstaw, by w bazie tkwiły rozstrzygnięcia, które nie weszły do systemu
prawnego.

„Wobec usunięcia z bazy orzeczeń TK trzech wyroków Trybunału (…),
zwracamy się o niezwłoczne wyjaśnienie: kto podjął decyzję o usunięciu
tych wyroków z bazy orzeczeń; na jakiej podstawie prawnej została
podjęta ta decyzja” – głosi pismo, skierowane do prezes TK Julii
Przyłębskiej, które podpisało ośmioro sędziów Trybunału.

Datowany na 17 maja 2017 r. list przekazał prasie jeden z jego autorów – wiceprezes TK Stanisław Biernat.

O tym, że z Internetowego Portalu Orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego
usunięte zostały trzy nieopublikowane w Dzienniku Ustaw wyroki TK,
Biernat informował – w oświadczeniu dla mediów – na początku tygodnia. Więcej na ten temat czytaj tutaj>>

Chodzi o wyroki: z 9 marca 2016 r. – o niekonstytucyjności noweli
ustawy o TK autorstwa PiS z grudnia 2015 r.; z 11 sierpnia 2016 r. – o
częściowej niekonstytucyjności ustawy autorstwa PiS o TK z lipca 2016
r.; z 7 listopada 2016 r. – ws. przepisów o wyłanianiu kandydatów na
prezesa Trybunału Konstytucyjnego.

PiS oraz rząd nie uznały tych rozstrzygnięć za wyroki i nie zostały
one opublikowane. Zgodnie z obowiązującą ustawą o TK opublikowane
zostały wszystkie zaległe wyroki, oprócz tych trzech.

Sędzia TK Mariusz Muszyński powiedział wówczas PAP, że „co do tego,
jaki charakter mają te rozstrzygnięcia, jest dyskusja, bo zostały one
wydane z naruszeniem prawa”. „Ponieważ nie weszły one do systemu
prawnego, bo nie zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw, to nie ma podstaw
do tego, aby tkwiły w bazie orzecznictwa i komplikowały rzeczywistość
prawną” – dodał.

Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.