Ściąganie z Internetu. Kto może zapukać do drzwi?

Dobrodziejstwo dozwolonego użytku nie dla gier i programów

Filmy, seriale, muzyka, e-booki, audiobooki są objęte ochroną przewidzianą dla utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jednocześnie wprowadzono instytucję dozwolonego użytku, pozwalającą na pobieranie ich z Internetu, pod warunkiem, że są przeznaczone wyłącznie do „domowego” użytku ściągającego. Ustawodawca nie widzi przeszkód dla udostępnienia tych treści na spotkaniach rodzinnych i towarzyskich. Prawo nie zabrania więc pobrania z Internetu filmu i obejrzenia go z przyjaciółmi, czy też pobrania pliku audio i odtwarzania go na telefonie, można również spać spokojnie po wysłaniu znajomym zakupionego wcześniej e-booka. Sytuację może skomplikować jednak mechanizm działania plików torrent, który w określonych przypadkach polega na jednoczesnym pobieraniu i udostępnianiu pobieranego pliku nieograniczonej liczbie osób korzystających w tym samym czasie z torrentów. Takie działanie jest już naruszeniem prawa autorskiego. Osoby ściągające filmy za pomocą torrentów często nie zdają sobie sprawy, ze równocześnie je udostępniają.

Prawo autorskie zabrania natomiast nielegalnego pobierania programów i gier komputerowych. Każde ściągnięcie z Internetu programu komputerowego i gry komputerowej bez zgody twórcy (np. z pirackiego serwisu) jest złamaniem prawa.

Anonimowość w sieci

Dla wielu osób aktywność internetowa oznacza poczucie anonimowości i bezkarności w Internecie. Nic bardziej mylnego, bowiem każda aktywność w sieci, polegająca zarówno na aktywności w sieciach P2P, jak i na korzystaniu z komunikatorów, poczty elektronicznej, przeglądaniu stron internetowych, pobieraniu plików, pozostawia ślad w postaci numeru IP na serwerze. Natomiast udostępnienie przez administratora serwera informacji, które doprowadzą do zidentyfikowania osoby posługującej się danym numerem IP, nastąpić może wyłącznie na żądanie osób upoważnionych, a zarazem zobligowanych do utrzymywania tych danych w tajemnicy. Administrator serwera musi udostępnić dane Policji oraz prokuraturze.

Kto i kiedy może zapukać do drzwi?

Po uzyskaniu informacji o możliwości popełnienia przestępstwa, a więc bezprawnego udostępniania utworu, policja ma obowiązek zabezpieczyć dowody i wykryć sprawcę przestępstwa. Ma również prawo przeszukać pomieszczenia. Zgodnie z kodeksem postępowania karnego, przeszukania pomieszczenia może dokonać prokurator albo na polecenie sądu lub prokuratora policja. Polecenie takie wydane jest w formie postanowienia, które policja ma obowiązek okazać osobie, u której ma być przeprowadzone przeszukanie. Ustawodawca przewidział jednak sytuację, w której organy ścigania muszą działać natychmiast, bowiem czas niezbędny na uzyskanie postanowienia prokuratora lub sądu może doprowadzić do utraty możliwości zatrzymania osoby podejrzanej albo rzeczy, które mogą być dowodem w sprawie karnej. Taka okoliczność jest nazywana właśnie „wypadkiem niecierpiącym zwłoki” i wówczas organ dokonujący przeszukania okazuje nakaz kierownika swojej jednostki lub legitymację służbową, a następnie zwraca się niezwłocznie do sądu lub prokuratora o zatwierdzenie przeszukania.

Osoba, u której dokonano przeszukania, ma prawo zażądać doręczenia jej postanowienia sądu lub prokuratora zatwierdzającego przeszukanie. Ponadto w przesłuchaniu mogą uczestniczyć inne osoby, które mogą być potencjalnymi świadkami nieprawidłowości działania organów ścigania. Natomiast jeżeli przy przeszukaniu nie ma na miejscu gospodarza lokalu, należy do przeszukania przywołać przynajmniej jednego dorosłego domownika lub sąsiada. Przeszukanie pomieszczenia powinno odbyć się pomiędzy godziną 6 a 22. Poza tymi godzinami można dokonać przeszukania pomieszczeń wyłącznie w wypadkach niecierpiących zwłoki. Poza przeszukaniem np. mieszkania podejrzanego internauty, policja może również przeszukać ubranie podejrzanego, a także dokonać tzw. „penetracji zasobów pamięci systemu informatycznego”, co oznacza zabranie komputera, by sprawdzić, jakie strony internauta przeglądał, jakie treści pobierał, na jakich logował się serwerach. Jeżeli policja uznała, że znaleziony podczas przeszukania komputer może stanowić dowód popełnienia przestępstwa, wówczas może być zabrany w celu prowadzenia czynności wyjaśniających albo oddany na przechowanie osobie godnej zaufania pod warunkiem, że okaże go na każde żądanie organu prowadzącego postępowanie.

Policja ma również obowiązek sporządzić protokół zatrzymania rzeczy lub przeszukania mieszkania. Aby dokonać zatrzymania przedmiotów znalezionych w mieszkaniu, w tym komputera, powinna legitymować się poleceniem sądu lub prokuratora, jednak jeżeli polecenie nie zostało wydane (z uwagi na np. nagły charakter przeszukania), policja zamieszcza w protokole wzmiankę o poinformowaniu osoby, której zabrano komputer, że otrzyma postanowienie dotyczące zatwierdzenia zajęcia komputera przez policję. W tej sytuacji kluczowe jest stanowisko sądu lub prokuratora, bowiem jeśli nie dojdzie do zatwierdzenia w ciągu 7 dni od dnia zajęcia przedmiotów, wówczas policja ma obowiązek niezwłocznie zwrócić zatrzymane rzeczy.

Jeżeli przejęty przez policję komputer ma hasło, osoba, u której komputer znaleziono ma obowiązek podania go policji. Wybieg w postaci zatajenia hasła, może okazać się zgubny, bowiem można narazić się na zarzut utrudniania pracy organom ścigania. Odmiennie przedstawia się sytuacja, gdy policja żąda dostępu do komputera, który jest zarazem komputerem służbowym, a osoba, u której dokonano zatrzymania rzeczy lub u której przeprowadza się przeszukanie, oświadczy, że dokumenty znajdujące w zasobach pamięci systemu, zawierają informacje niejawne, wiadomości objęte tajemnicą zawodową lub inną tajemnicą prawnie chronioną. W takim przypadku organ przeprowadzający czynność powinien przekazać niezwłocznie nośnik tych informacji bez jego odczytania prokuratorowi lub sądowi w opieczętowanym opakowaniu.

Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *