Sąd utrzymał w mocy wyrok skazujący drukarza z Łodzi

Sprawa ma charakter precedensowy. Po jednej stronie zaangażował się w nią rzecznik praw obywatelskich, który w odmowie wykonania usługi widział dyskryminację ze względu na orientację seksualną. Po drugiej prokurator generalny, który w ukaraniu drukarza upatrywał ingerencji w wolność przekonań i swobodę działalności gospodarczej.

– Ten wyrok jest sygnałem, że swoboda kontraktowania nie może uzasadniać dyskryminacji, szczególnie takiej, która ma publiczny charakter. Jest ona szczególnie poniżająca dla jednostek i destrukcyjna dla społeczeństwa – mówi Paweł Knut, prawnik z Kampanii Przeciw Homofobii. I dodaje, że decydując się na świadczenie usług, przedsiębiorcy muszą liczyć się z tym, że nie każda decyzja zgodna z własnymi poglądami będzie chroniona przez prawo. – Dotyczy to w szczególności poglądów skrajnych, motywowanych uprzedzeniami. W niektórych przypadkach takie decyzje nie tylko nie będą chronione przez prawo, ale mogą zostać przez nie zakwestionowane – dodaje.

Rozczarowania rozstrzygnięciem sądu nie kryje mec. Bartosz Lewandowski z Instytutu Ordo Iuris, który reprezentował pracownika drukarni. – Wyrok zaskakuje. Moim zdaniem sąd dokonał wadliwej wykładni art. 138 kodeksu wykroczeń, wywodząc, że przepis ten chroni nie tylko konsumenta, ale i każdy inny podmiot. To stwarza duże zagrożenie dla firm – mówi mec. Lewandowski. – W świetle tego wyroku przedsiębiorca nie ma możliwości swobodnego wyboru kontrahenta. To bardzo niebezpieczny precedens, który kwestionuje cały dorobek transformacji. Taka interpretacja przepisów wywołuje moją głęboką niezgodę, dlatego wystąpimy do prokuratora generalnego z wnioskiem o wywiedzenie kasacji od tego wyroku do Sądu Najwyższego.

W minionym tygodniu sejmowa komisja do spraw petycji rozpatrywała wniosek Fundacji Thomasa Jeffersona o usunięcie z kodeksu wykroczeń art. 138. Wniosek przepadł, choć jak argumentował poseł Jerzy Jachnik z Kukiz’15, przepis ten zachęca przedsiębiorców do kłamania. – Ktoś, kto nie chcąc wykonać usługi, skłamie, zasłaniając się brakiem czasu czy pracowników, nie poniesie odpowiedzialności, a ten, który odmówi i szczerze poda powody, zostanie ukarany – podkreślał poseł Jachnik. 

ORZECZNICTWO

Wyrok Sądu Okręgowego z Łodzi z 26 maja 2017 r., sygn. akt V Ka 557/17. 

Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *