Rewolucja w zasadach ochrony danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 IV 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE z 2016 r. L 119, s. 1) – skrótowo określanym „RODO”, od 25 maja 2018 r. znaczącej zmianie ulegną obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych. Przepisy będą jednolite dla wszystkich krajów członkowskich UE. Rozporządzenie spowoduje, że wiele przepisów polskiej ustawy o ochronie danych osobowych ulegnie zmianie lub w ogóle przestanie obowiązywać.

Nowe zasady wejdą w życie w sposób bezpośredni, co oznacza, że nie będą wymagać krajowej implementacji. Ich celem jest wzmocnienie pozycji osób fizycznych i większą ochronę ich danych osobowych m.in. poprzez nałożenie nowych obowiązki na przedsiębiorców oraz pozostałe podmioty. Pomimo faktu, iż RODO zacznie obowiązywać dopiero za niecały rok, to nowe obowiązki – m.in. w zakresie zabezpieczenia danych osobowych i zgłaszania naruszeń – są na tyle istotne, a sankcje z nimi związane na tyle surowe, że przedsiębiorcy powinni zapoznać się z nadchodzącymi zmianami. Poniżej przedstawiamy część z nich.

Modyfikacja konstrukcji zgody na przetwarzanie danych

Podstawową zmianą przewidzianą w RODO jest zmiana procedury pozyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dostosowanie procedury do nowych przepisów jest o tyle istotne, że uzyskanie zgody w sposób nieprawidłowy będzie powodowało nieważność udzielonej zgody, a tym samym przedsiębiorca nie będzie mógł na jej podstawie przetwarzać uzyskanych danych osobowych. Nowe przepisy rozszerzają obowiązek informacyjny podczas zbierania danych. Katalog sytuacji, w których możliwe jest przetwarzanie danych osobowych, zasadniczo nie ulegnie zmianie i przetwarzanie będzie zgodne z prawem jeśli spełniony będzie jeden z warunków wskazanych w RODO, m.in. przetwarzanie będzie niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed samym zawarciem umowy, przetwarzanie będzie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze itd. Dodatkowo, rozporządzenie doprecyzowuje jakie warunki powinna spełniać wyżej wskazana zgoda.

Jak wynika z treści punktu 32 RODO, „Zgoda powinna być wyrażona w drodze jednoznacznej, potwierdzającej czynności, która wyraża odnoszące się do określonej sytuacji dobrowolne, świadome i jednoznaczne przyzwolenie osoby, których dane dotyczą na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych i która ma na przykład formę pisemnego (w tym elektronicznego) lub ustnego oświadczenia”. W praktyce oznacza to, że tzw. formularze zgody powinny być sformułowane jasnym i czytelnym językiem. Formularze niezrozumiałe bądź zbyt zawiłe dla osoby, której dane mają być przetwarzane mogą okazać się wadliwe, a zgoda – uznana za bezskuteczną.

Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *