Rejestr dłużników 2018. Co wprowadzi nowelizacja?

Celem wprowadzonych zmian ma być łatwiejsza możliwość zweryfikowania, czy dany kontrahent jest wypłacalny, co przełożyć ma się zmniejszenie ryzyka podjęcia z nim współpracy.

Nowy rejestr

Zgodnie z przepisami ustawy, nowy rejestr prowadzony będzie w systemie teleinformatycznym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Obejmie on swoim zasięgiem informacje dotyczące podmiotów posiadających zadłużenie publicznoprawne, które wraz z odsetkami przekracza 5 tys. złotych. Informacje o długach do RNP wpisywać będą naczelnicy urzędów skarbowych oraz wójtowie, burmistrzowie i prezydenci, lecz dopiero po uprawomocnieniu się decyzji lub wyroku wydanego przez sąd administracyjny. Przed dokonaniem wpisu w rejestrze, podmiot zobowiązany będzie musiał wysłać dłużnikowi ostrzeżenie o „zagrożeniu ujawnieniem w rejestrze”. Od momentu otrzymania pisma dłużnik będzie miał 30 na uregulowanie swoich zobowiązań. Jeśli tego nie dokona, dopiero wtedy trafi na listę dłużników.

Do rejestru stopniowo będą wprowadzane należności pieniężne, które stały się wymagalne przed 1 stycznia 2018 r.

Co znajdzie się w rejestrze?

Trafią tam informacje o należnościach pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej. Mogą one wynikać z między innymi z:

• Prawomocnego wyroku lub postanowienia;• Mandatu karnego wydanego na podstawie przepisów Kodeksu karnego skarbowego, kodeksu karnego lub postępowania w sprawach o wykroczenia;• Niezapłaconego podatku, cła czy składki ZUS;

Informacje zgromadzone w rejestrze mają być udostępniane odpowiednim podmiotom za pośrednictwem Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów

W rejestrze znajdziemy także szereg danych dotyczących:

• dłużnika;• wierzyciela;• wysokość należności pieniężnej wraz z odsetkami (jeżeli w danym przypadku pobiera się odsetki) oraz rodzaj i podstawę prawną tej należności.

Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *