Przyłębska: Nie było „czystek” wśród pracowników Trybunału. Niektóre osoby nie chciały zostać, nie mam wpływu na ich decyzje [WYWIAD]

PAP: Pani prezes, we wtorek zapadły dwa ważne wyroki TK – w sprawie ustaw regulujących funkcjonowanie Trybunału oraz zasad wyłaniania kandydatów na I prezesa Sądu Najwyższego. Jak pani prezes ocenia możliwe skutki tych wyroków, w szczególności uznania częściowej niekonstytucyjności ustawy o SN w zakresie dotyczącym regulaminu wyboru kandydatów na I prezesa tego sądu?

Julia Przyłębska: Jeśli chodzi o sprawę związaną z wyborem I prezes SN, to tak jak stwierdziliśmy, procedura była niekonstytucyjna, natomiast ze względu na prerogatywę prezydenta, nie ma podstawy do podważenia aktu nominacji pani I prezes. I prezes SN pozostaje na swoim stanowisku. W związku z oceną niekonstytucyjności dotychczasowych przepisów dotyczących procedury wyboru kandydatów na I prezesa SN wymagana jest natomiast korekta ustawowa.

PAP: W ustnym uzasadnieniu tego orzeczenia wiceprezes TK sędzia Mariusz Muszyński nawiązał do ewentualnej odpowiedzialności przez Trybunałem Stanu osób być może winnych tej całej sytuacji. Jak rozumieć te słowa?

J. Przyłębska: To były rozważania w ramach uzasadnienia ustnego.

PAP: A jak pani prezes odniesie się do wyroku w sprawie ustaw o TK?

J. Przyłębska: W mojej ocenie orzeczenie kończy dyskusję wokół ustaw regulujących działanie TK. Jednoznacznie zostało w tym orzeczeniu powiedziane, że przepisy są zgodne z konstytucją. Uważam, że niczego więcej nie ma tu do dodania i cieszy mnie to, gdyż przeprowadzamy całą procedurę związaną z reorganizacją TK i zgodnie z tymi ustawami musimy ją przeprowadzić do końca roku.

Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *