Prokuratura masowo rekwiruje domy i samochody

Jak podkreśliła na wczorajszej konferencji prok. Violetta Kowalska, zastępca dyrektora departamentu ds. przestępczości gospodarczej Prokuratury Krajowej, w każdej jednostce odnotowano także wzrost liczby osób, którym zajęto mienie.

Drogę do poprawy statystyk utorowały przepisy o konfiskacie rozszerzonej, które weszły w życie pod koniec kwietnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 768). Na ich mocy obowiązuje domniemanie przestępczego pochodzenia mienia będącego własnością podejrzanego (o ile sprawa dotyczy oszustwa na co najmniej 200 tys. zł), przestępstwa popełnionego w grupie zorganizowanej lub czynu zagrożonego co najmniej karą 5 lat pozbawienia wolności (i przy założeniu, że sprawcy się na nim wzbogacili).

Prokuratorzy nie muszą też wykazywać, że zajęty majątek należy do podejrzanego. To ten ostatni lub osoba zainteresowana (np. formalny właściciel) musi udowodnić, że dana rzecz została nabyta legalnie.

Oprócz pieniędzy z rachunków bankowych śledczy zabezpieczyli też m.in. samochody, nieruchomości i biżuterię, które były w posiadaniu podejrzanych.

– Od marca 2016 r., a więc od zmian ustrojowych w prokuraturze, zabezpieczono majątek sprawców przestępstw o wartości ponad miliarda złotych – poinformował na konferencji minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Podkreślił też, że wartość zajętego mienia była około pięć razy wyższa niż w latach 2013–2015. 

Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.