Prof. Banaszak: Postępowanie SN dot. prawa łaski grozi powstaniem anarchii prawnej

W środę rzecznik Sądu Najwyższego sędzia Michał Laskowski stwierdził, że nie ma sporu kompetencyjnego między SN a prezydentem ws. ułaskawienia Mariusza Kamińskiego. Na 1 sierpnia wyznaczono posiedzenie SN w celu rozpoznania wniosku Prokuratora Generalnego, który formalnie zwrócił się o zawieszenie postępowania z powodu sporu kompetencyjnego. „O tym, czy jest podstawa do zawieszenia postępowania w SN, nie mnie oceniać” – dodał Laskowski – „to będzie oceniał Sąd Najwyższy 1 sierpnia”.

„Ustawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym mówi wyraźnie, że +wszczęcie postępowania przed Trybunałem powoduje zawieszenie postępowań przed organami, które prowadzą spór kompetencyjny+” – mówi prof. Bogusław Banaszak.

Według prawnika, „w sytuacji, w której marszałek Sejmu zwrócił się do TK z wnioskiem o rozpatrzenie, czy SN może być ciałem, które współuczestniczy obok prezydenta w realizacji prawa łaski, Sądowi Najwyższemu nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na stanowisko TK”.

Prof. Banaszak zwraca uwagę, że ze względu na stanowisko SN grozi nam anarchia prawna. „Wyobraźmy sobie, że TK stwierdzi, że SN nie może w tej sprawie orzekać i że jest spór kompetencyjny między urzędem prezydenta a SN. Tymczasem wcześniej SN zajmie stanowisko. Nie może być przecież dwóch orzeczeń w tej samej sprawie dwóch różnych organów! To elementarz” – mówi.

„Mamy obowiązującą ustawę o TK i ona jednoznacznie mówi, jak należy postąpić w tej sytuacji” – stwierdza Banaszak, dodając, że „jeśli TK uzna, że nie ma sporu kompetencyjnego, to po orzeczeniu Trybunału Sąd Najwyższy będzie mógł rozstrzygnąć sprawę”.

Ekspert zauważa, że spór wokół prawa łaski jest niepotrzebny, bo Konstytucja RP jest zupełnie jednoznaczna w opisie kompetencji prezydenta w przypadku prawa łaski.

„Według ustawy zasadniczej, prezydent ma prawo łaski z jednym tylko wyjątkiem – osób skazanych przez Trybunał Stanu” – tłumaczy Banaszak. „Skoro sama konstytucja nie ogranicza z tym jednym wyjątkiem głowy państwa, to trudno wyprowadzać te ograniczenia z innych norm prawnych. Ustawodawca był świadomy, że jakieś ograniczenia prawa łaski być muszą i zawarł je explicite w art. 139 ustawy zasadniczej” – dodaje.

„Nie rozumiem, jak można kwestionować wolę ustawodawcy tak, jak usiłuje to robić Sąd Najwyższy” – mówi.

Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *