Prezes TK: Wiceprezes Biernat pożegnany w skromny sposób

Pytana o ocenę słów niektórych polityków, w tym prezydent stolicy, że komisja weryfikacyjna ds. reprywatyzacji jest niekonstytucyjna, powiedziała, że „to nieodpowiedzialność wielu polityków, ale też prawników, którzy zapomnieli o tym, że jest domniemanie konstytucyjności ustaw, uchwalanych przez parlament i przepisów, które są wydawane przez inne podmioty”. „Dopóki TK – bo to Trybunał jest powołany do (stwierdzania) konstytucyjności, nie stwierdzi, że ten przepis jest niekonstytucyjny, to on jest konstytucyjny” – oświadczyła prezes TK.

Sędzia Przyłębska była pytana także o kwestię złożenia przez prezydent stolicy wniosku do NSA o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego ws. komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji. „To jest jeden z pomysłów pani prezydent, która chciałaby odciągnąć w czasie stawienie się przed komisją. Ja uważam, że jeśli nie ma nic na sumieniu, jeśli wszystko odbyło się lege artis, to może powinna stawić się na komisji i wszystko opowiedzieć. Wtedy mielibyśmy przekonanie, że nie chodzi o jakieś sztuczki proceduralne, tylko chce szczerze, uczciwie powiedzieć, jak wyglądały sprawy z reprywatyzacją” – mówiła.

Prezes TK uważa, że skierowanie wniosku do NSA nie powinno wstrzymać prac komisji weryfikacyjnej.

Sędzia odniosła się też do decyzji warszawskiego sąd rejonowego, który w ostatni piątek, rozpatrując cywilną sprawę, wytoczoną przez osobę prywatną prezesowi TK o odszkodowanie, zawiesił ją bezterminowo. Sędzia Wojciech Łączewski powołał się na to, że musi dbać, by Skarb Państwa był w tym procesie należycie reprezentowany. Pełnomocniczka TK w tej sprawie miała pełnomocnictwo podpisane przez prezes TK Julię Przyłębską.

„Jeśli chodzi ocenę zgodności z prawem wyboru prezesa TK, później powołania prezesa TK przez prezydenta RP, to pan sędzia Łączewski, jak i sądy powszechne nie są do tego uprawnione. Poza kognicją sądów powszechnych jest dokonywanie takiej oceny, prowadzenie jakichkolwiek postępowań w tym zakresie. Sądy nie są do tego uprawnione. Przepisy jasno mówią w jakim zakresie, jakie sprawy rozstrzygane są przez sądy powszechne” – oceniła prezes TK.

Zaznaczyła, że oczekuje na pisemne uzasadnienie postanowienia o zawieszeniu postępowania. „Żebyśmy mogli się na to zażalić” – dodała.

Nie zgodziła się z zarzutami, że TK pod jej przewodnictwem pracuje mniej. „Nie zgadzam się z tym, dlatego że w porównywalnym okresie ubiegłego roku zostało wydane jedno orzeczenie mniej. W ubiegłym roku w tym okresie wydano 15 wyroków, my wydaliśmy 16. TK pracuje, odbywają się posiedzenia sędziów” – podkreśliła sędzia Przyłębska.

Zaapelowała, aby nie dzielić sędziów TK na lepszych i gorszych. „Wszyscy jesteśmy sędziami TK. Służymy dla tej ojczyzny, dla tego społeczeństwa jak najlepiej potrafimy” – zaznaczyła.

Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *