Prezes TK: W lipcu Zgromadzenie Ogólne ws. regulaminu i kodeksu etycznego TK

Urlopowany wiceprezes TK Stanisław Biernat, Leon Kieres, Małgorzata Pyziak–Szafnicka, Stanisław Rymar, Piotr Tuleja, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, Marek Zubik oraz wybrany przez Sejm tej kadencji Piotr Pszczółkowski zwrócili się o zwołanie takiego zgromadzenia. Uzasadniali to m.in. tym, że dotychczas prezes nie zwołała ani narady ani zgromadzenia ani spotkania z udziałem wszystkich sędziów, a w TK dochodzi do „sprzecznego z przepisami odbierania spraw sędziom Trybunału i uniemożliwiania im orzekania”.

W drugim liście Henryk Cioch, Grzegorz Jędrejek, Zbigniew Jędrzejewski, Lech Morawski, Mariusz Muszyński i Michał Warciński – wybrani przez Sejm obecnej kadencji – nie zgodzili się z autorami pierwszego pisma.

W odpowiedzi dla wszystkich sędziów TK, które dostała PAP, prezes Przyłębska napisała, że zwołania ZO w sprawach, o których pisali autorzy pierwszego listu, nie przewiduje ustawa o TK. Dodała, że nieoficjalnego spotkania obecnie nie przewiduje, ponieważ część sędziów nie wyraża na to zgody.

Zarazem prezes Przyłębska dodała, że w lipcu planuje ZO poświęcone przyjęciu regulaminu TK, kodeksu etycznego sędziego TK, statutu Kancelarii TK oraz statutu Biura Służby Prawnej TK.

„Ponadto jesienią planuję zwołanie corocznego publicznego posiedzenia ZO, podczas którego są omawiane istotne problemy wynikające z działalności i orzecznictwa Trybunału” – głosi pismo prezes Przyłębskiej do sędziów. 

Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *