Prezes Izby Dyscyplinarnej SN: Dyscyplinarki adwokatów powinna rozpoznawać nasza Izba

&lt![CDATA[

Sędzia Przesławski odniósł się tym samym do doniesień „Rzeczpospolitej”. Gazeta podała w poniedziałek, że do rozpoznawania dyscyplinarek adwokackich nie będzie już wyznaczana Izba Dyscyplinarna SN. Według dziennika I prezes SN będzie je kierować – na prośbę adwokatury – do Izby Karnej. Z doniesień „Rz” wynika, że prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury Jacek Ziobrowski w związku z wątpliwościami co do funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej zdecydował wnioskować o skierowanie kasacji adwokackich do Izby Karnej.

Prezes Przesławski, proszony przez PAP o komentarz do tych doniesień, podkreślił, że „rozpoznanie sprawy przez sąd niewłaściwy może stanowić przyczynę wzruszenia zapadłego w sprawie rozstrzygnięcia”.

„Dlatego też wszystkie kasacje w sprawach dyscyplinarnych członków samorządu adwokackiego powinny być rozpoznawane przez właściwy rzeczowo sąd, którym zgodnie z obowiązującymi przepisami jest Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. W związku z tym, kierując się poczuciem odpowiedzialności za dobro Rzeczypospolitej Polskiej, mogę jedynie apelować o niezwłoczne zaprzestanie działań, których negatywne skutki odczuwane będą długo po ustaniu bieżącego sporu, przede wszystkim dla stron postępowania” – oświadczył prezes Izby Dyscyplinarnej.

Zaznaczył przy tym, że podejmowane w ostatnim czasie działania części elit prawniczych powodują – jego zdaniem – „pogłębianie się trwającego kryzysu sądownictwa, a przez to zwiększają panujący chaos prawny i podważają społeczne zaufanie nie tylko do wymiaru sprawiedliwości, lecz także do przedstawicieli zawodów zaufania publicznego”.

Jako przykład takich działań podał znane mu z doniesień medialnych „podejmowane przez samorząd adwokacki próby pomijania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych przedstawicieli adwokatury, które należą do ustawowej właściwości tej Izby”.

Prezes Izby Dyscyplinarnej przypomniał, że państwo prawa jest oparte na szacunku do obowiązujących przepisów. Dodał, że wymóg ten jest skierowany przede wszystkim do przedstawicieli zawodów prawniczych, których zadaniem – jak zaznaczył – jest dbanie o bezpieczeństwo prawne podmiotów, na rzecz których świadczą pomoc prawną.

We wtorek rzecznik SN sędzia Michał Laskowski poinformował, że od początku grudnia do SN wpłynęły kasacje od orzeczeń sądów dyscyplinarnych adwokatury adresowane do Izby Karnej, a nie do Izby Dyscyplinarnej, która jest do tego powołana zgodnie z ustawą o SN. Jak dodał, pisma te zostały przydzielone do rozpatrzenia poszczególnym sędziom Izby Karnej. Z informacji przekazanych przez Laskowskiego wynika, że 4 grudnia jedna kasacja adwokacka została przesłana do Izby Dyscyplinarnej. Z kolei inne wnioski pozostają w referatach i czekają na decyzje sędziów.

5 grudnia br. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN – powołując się na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE z 19 listopada br. – uznała m.in., że polska KRS nie daje wystarczających gwarancji niezależności od organów władzy ustawodawczej i wykonawczej, a Izba Dyscyplinarna SN nie jest sądem w rozumieniu prawa UE i prawa krajowego. Tym samym Izba Pracy SN uchyliła uchwałę KRS w sprawie z odwołania sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego i oddaliła wniosek prezesa Izby Dyscyplinarnej SN o przekazanie sprawy do tej Izby.

Wyrok Izby Pracy SN to finał jednej z trzech spraw wytoczonych przez sędziów SN i NSA na tle procedur przechodzenia w stan spoczynku. Następnie w tych sprawach do TSUE trafiły pytania prejudycjalne Sądu Najwyższego, odnoszące się do oceny niezawisłości i spełniania wymagań prawa UE przez Izbę Dyscyplinarną SN i KRS.

TSUE pod koniec ubiegłego roku zdecydował o połączeniu pytań z trzech spraw do wspólnego rozpoznania. 19 listopada br. Trybunał w Luksemburgu, odpowiadając na te pytania, orzekł m.in., że to polski Sąd Najwyższy ma badać niezależność nowej Izby Dyscyplinarnej SN, by ustalić, czy może ona rozpoznawać spory dotyczące przejścia sędziów SN w stan spoczynku. Po odpowiedzi TSUE sprawy wróciły do SN. Izba Pracy tego sądu 5 grudnia zakończyła pierwszą z nich, posiedzenia w dwóch pozostałych są wyznaczone na 15 stycznia.(PAP)

autor: Mateusz Mikowski

]]
Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *