Państwa UE zaniepokojone praworządnością w Polsce

&lt![CDATA[

Unijni ministrowie ds. europejskich po raz kolejny zajmowali się we wtorek Polską w kontekście procedury z art. 7 unijnego traktatu. Punkt ten trwał około 30 minut.

Wiceszef KE Frans Timmermans – jak donosili PAP uczestnicy spotkania za zamkniętymi drzwiami – opowiadał o najnowszych wydarzeniach, w tym o uruchomionej w ubiegłym tygodniu wobec Polski procedurze o naruszenie prawa UE.

W dyskusji, która niewiele różniła się od poprzednich, które odbyły się w ostatnich miesiącach, poza Polską wzięło udział 11 państw członkowskich. Według źródeł poparły one działania wiceprzewodniczącego KE, w tym uruchomienie procedury o naruszenie prawa UE w sprawie przepisów dotyczących systemu dyscyplinarnego wobec sędziów.

Zdaniem KE system ten podważa niezawisłość polskich sędziów, nie zapewniając niezbędnych gwarancji pozwalających chronić ich przed polityczną kontrolą, wymaganych zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

„Nasze obawy dotyczą wciąż tych samych kwestii” – przekazał PAP jeden z uczestników posiedzenia. Według niego państwa członkowskie, zabierające głos, wyraziły poparcie dla działań Komisji wobec władz w Warszawie. Część uczestników posiedzenia wyraziła przekonanie, że po wyborach do Parlamentu Europejskiego powinno się odbyć kolejne wysłuchanie Polski.

Z kolei wypowiadający się w imieniu Polski stały przedstawiciel RP przy UE Andrzej Sadoś zapowiedział, odnosząc się do uruchomionej przez KE procedury w sprawie systemu dyscyplinarnego wobec sędziów, że Polska przekaże Komisji odpowiedź w wyznaczonym czasie.

Wytknął przy tym Timmermansowi, że KE nie odniosła się do tej pory do wprowadzonych przez rządzących zmian dotyczących Sądu Najwyższego, które były spełnieniem oczekiwań Brukseli.

Przekonywał, że zbliżające się eurowybory nie służą temu, by dyskusja była pozbawiona elementów politycznych, których Polska chciałaby uniknąć.

Zdaniem Francji i Niemiec, które kolejny raz przedstawiły wspólne stanowisko, efekt zmian legislacyjnych wprowadzonych w Polsce może zagrozić niezależności sądownictwa i rozdziałowi władz.

Francuska minister ds. europejskich Amelie de Montchalin mówiła, według źródeł, że ze względu na zbliżające się dyskusje dotyczące strategicznych planów UE bardziej niż kiedykolwiek konieczne jest potwierdzenie przywiązania do europejskich wartości, w tym do praworządności. „Poszanowanie rządów prawa jest kluczowe dla dobrego funkcjonowania europejskiego porządku prawnego i dla właściwego wspierania unijnych polityk” – przytaczali jej słowa uczestnicy posiedzenia.

Berlin, Paryż, a także kilka innych stolic wyraziły nadzieję, że nowa procedura o naruszenie prawa pozwoli na poprawę sytuacji sędziów wzywanych przed nową izbę dyscyplinarną. Państwa członkowskie biorące udział w dyskusji, czyli kraje zachodniej Europy, uważają, że Rada ds. Ogólnych powinna cały czas utrzymywać presję na Polskę.

Po posiedzeniu tym razem nie było konferencji prasowej. W punkcie rozmów dotyczącym praworządności w Polsce z powodu opóźnienia nie brał udziału minister ds. europejskich Konrad Szymański. Jak tłumaczył, nie widzi powodu, by zmieniać plany i lecieć późniejszym samolotem tylko z powodu tej sprawy, bo argumenty Polski są znane.

]]
Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.