Nowelizacja k.p.c. zawiera rozwiązania zapobiegające nadużywaniu prawa do sądu [WYWIAD]

&lt![CDATA[

Czy k.p.c. w nowej postaci rzeczywiście przyspieszy rozpoznawanie spraw?

Na tyle, na ile można rozsądnie przewidzieć – tak.

Wielu ekspertów w toku prac legislacyjnych zwracało uwagę, że nowelizacja może nadmiernie ograniczać obywatelom prawo do sądu. Podziela pan ten pogląd?

Nie widzę w tej nowelizacji rozwiązań ograniczających prawo do sądu. Zawiera natomiast rozwiązania zapobiegające nadużywaniu tego prawa, jak również regulujące sposób jego wykonywania w sposób zgodny z celami i zasadami procesu cywilnego.

Przywrócono postępowanie gospodarcze – po co? Wierzy pan, że zmiana procedury dla biznesu realnie pomoże przedsiębiorcom? Nie jest tak, że największym kłopotem biznesu jest przewlekłość rozpoznawania spraw?

Głównym celem wprowadzenia odrębnego postępowania gospodarczego jest właśnie jego usprawnienie, rozumiane jako szybsze dochodzenie do rozstrzygnięcia co do istoty sprawy. Analogicznie jak w odpowiedzi na pierwsze pytanie: na tyle, na ile można rozsądnie przewidzieć, nowe postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych powinno usprawnić postępowania, zwłaszcza w połączeniu ze zmianami usprawniającymi proces cywilny jako całość.

TO TYLKO FRAGMENT TEKSTU. CAŁOŚĆ PRZECZYTASZ W „TYGODNIKU GAZETY PRAWNEJ” >>>>>

]]
Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *