Nowelizacja k.p.c.: Odrębne postępowanie gospodarcze

&lt![CDATA[

Wiele opłat sądowych wzrosło już w sierpniu br. Wprowadzono też ich nowe kategorie, np. z tytułu wniosku o przesłuchanie świadka. Tylko w
nielicznych przypadkach zostały one obniżone.

Odrębne zasady prowadzenia sporów sądowych między przedsiębiorcami nie są w polskim systemie prawnym nowością. Tak zwane postępowanie w sprawach gospodarczych funkcjonowało w sądach przez ponad 20 lat (od 1989 r.). Jednak od 3 maja 2012 r. spory sądowe między przedsiębiorcami były rozpoznawane według zwykłych przepisów.

Zdaniem autorów nowelizacji likwidacja trybu gospodarczego zaowocowała tym, że w sądach wzrosła liczba zaległych spraw, a także wydłużył się przeciętny czas trwania postępowań pomiędzy przedsiębiorcami. Ustawodawca wyszedł zatem z założenia, że skoro postępowania te toczą się pomiędzy podmiotami profesjonalnymi, to można je objąć większymi rygorami i w ten sposób skrócić czas trwania postępowania. I dlatego w trybie gospodarczym – obowiązującym od 7 listopada 2019 r. – m.in. nie jest możliwe wniesienie pozwu wzajemnego ani dokonywanie przekształceń zgłoszonego powództwa.

Bardziej rygorystyczną postać nadano również prekluzji dowodowej: przedsiębiorcy będą zobowiązani do złożenia wszystkich dowodów i twierdzeń mających znaczenie dla sprawy nie później niż w pozwie oraz w odpowiedzi na pozew pod rygorem ich pominięcia. Wszystko to po to, aby sprawę zakończyć już w sześć miesięcy od wpływu do sądu odpowiedzi na pozew. Ale po kolei.

Nie tylko spółki

Nowe postępowanie ma zastosowanie do tzw. spraw gospodarczych. Pod tym pojęciem ustawodawca rozumie sprawy ze stosunków cywilnych (tj. wynikających np. z umów, roszczeń odszkodowawczych czy czynów nieuczciwej konkurencji) między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Co ważne, sprawa między przedsiębiorcami po zmianach jest traktowana jako gospodarcza nawet wtedy, gdy powód lub pozwany w międzyczasie zaprzestali prowadzenia tego rodzaju działalności. Przedsiębiorcą w tym znaczeniu jest oczywiście nie tylko spółka prawa handlowego, ale również osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą. Jednak na wniosek osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą sąd może rozpoznawać sprawę z pominięciem tych przepisów.

Ponadto niezależnie od tego, czy któraś ze stron jest przedsiębiorcą, przepisami gospodarczymi objęte są także m.in. spory:

wynikające ze stosunku spółki,
z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego,
z umów o roboty budowlane czy umów leasingu.

Nie będą natomiast w trybie gospodarczym rozpoznawane sprawy o podział majątku wspólnego wspólników spółki cywilnej po jej rozwiązaniu ani – co do zasady – dotyczące wierzytelności nabytej od osoby niebędącej przedsiębiorcą.

TO TYLKO FRAGMENT TEKSTU. CAŁOŚĆ PRZECZYTASZ W „TYGODNIKU GAZETY PRAWNEJ” >>>>>

]]
Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *