Nocowanie na dziko w lasach już legalne. Lasy Państwowe uruchamiają pilotażowy program

&lt![CDATA[

Rozwiązanie wprowadzone przez Lasy Państwowe to wyjście naprzeciw oczekiwaniom osobom uprawiający survival oraz bushcraft. Pierwsza aktywność sprowadza się głównie do umiejętności przetrwania w surowych warunkach na łonie natury, druga z nich dorzuca do tego elementy życia z nią w zgodzie i harmonii, a także zrozumienie praw rządzących przyrodą.

Jak się okazuje, ten rodzaj spędzania wolnego czasu w Polsce może praktykować nawet 40 tys. osób. Jak wygląda ich sytuacja prawna, gdy chcą spędzić noc w dziczy? Zgodnie z art. 30 ustawy o lasach, zakazane jest biwakowanie poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu lub nadleśniczego. Problem pojawia się jednak przy znaczeniu słowa „biwakowanie”, gdyż termin ten nie został doprecyzowany w naszym systemie prawnym.

– Postanowiliśmy wyjść na przeciw ich oczekiwaniom i zaproponować rozwiązanie, które pozwala na biwakowanie. Skorzystaliśmy też z opinii prawnej, według której skoro ustawodawca nie określa dokładnie sposobu wyznaczenia przez nadleśniczego miejsc biwakowych, to można wskazać nie tylko konkretne, punktowe miejsce, ale również cały duży teren o precyzyjnie określonych granicach – informują Lasy Państwowe.

Na dziko też w Bieszczadach

Sporym problemem w wyznaczaniu obszarów dopuszczających nocowanie w lesie na Podkarpaciu okazały się tereny chronione i ostoje dzikiej zwierzyny. Jak informuje RDLP w Krośnie, Udało się jednak wytypować obszary leśne na terenie LKP „Lasy Bieszczadzkie” o powierzchni prawie 1000 ha. W Nadleśnictwie Baligród jest to 516 ha w okolicach Zalewu Solińskiego (Bukowiec, Zawóz, Rajskie), zaś w Nadleśnictwie Cisna 452 ha w rejonie Zawoju i Jaworca, ale poza terenem rezerwatu Sine Wiry.

Z programu pilotażowego wyjęte zostały natomiast ostoje zwierzyny i obszary podlegające wyższym formom ochrony przyrody.

Okres pilotażu potrwa od 21 listopada 2019 r. do 23 listopada 2020 r. Po tym czasie Lasy Państwowe mają zweryfikować, jak w praktyce sprawdziła się nowa, legalna forma korzystania obszarów leśnych.

Jak legalnie biwakować w lesie?

• biwakować w dowolnym miejscu będzie można w grupie do czterech osób i nie dłużej niż dwie noce z rzędu bez zgody nadleśnictwa. Konieczne będzie jednak uprzedzenie o tym fakcie nadleśnictwa drogą mailową;• Biwakujący będą musieli przywrócić miejsce do stanu wyjściowego, przed wszystkim posprzątać po sobie – zgodnie z zasadą leave no trace (nie można zostawiać po sobie śladów);• Nie można używać otwartego ognia ze względu na wysokie ryzyko występowania pożarów.

]]
Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *