Niedługo ruszy pierwszy e-sąd arbitrażowy przy notariacie: Skorzysta z Profilu Zaufanego

&lt![CDATA[

Profil Zaufany (PZ) to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można potwierdzać swoją tożsamość w serwisach administracji publicznej i składać podpis zaufany, czyli podpis elektroniczny do podpisywania pism, podań i wniosków składanych do podmiotów publicznych. Profil Zaufany potwierdza tożsamość obywatela, podobnie jak kwalifikowany podpis elektroniczny, skutecznie zastępuje w kontaktach z podmiotami publicznymi podpis własnoręczny.

Jak poinformowało Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczpospolitej Polskiej, dzięki umowie podpisanej z Ministerstwem Cyfryzacji, Pierwszy Elektroniczny Sąd Polubowny „Ultima Ratio” będzie korzystać z Profilu Zaufanego, podpisu kwalifikowanego oraz e-dowodów tożsamości. Ma to ułatwić identyfikację tożsamości użytkowników, którzy będą występować przed sądem w charakterze stron. Według zapowiedzi, wyroki będą wydawane w ciągu trzech tygodni.

„Zdecydowaliśmy się udostępnić Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej możliwość podłączenia Pierwszego Elektronicznego Sądu Polubownego +Ultima Ratio+ do Węzła Krajowego i wykorzystania środków identyfikacji, w tym Profilu Zaufanego, wspierając w ten sposób pozasądowe metody rozwiązywania sporów” – powiedziała cytowana w informacji prasowej Anna Weber, zastępca dyrektora Departamentu Systemów Państwowych z Ministerstwa Cyfryzacji. Projekt Węzła Krajowego ma upowszechnić i ułatwić korzystanie z usług elektronicznych w Polsce, co będzie tożsame z powstaniem jednego uniwersalnego loginu i bezpiecznego zestawu haseł. W tej chwili dzięki Profilowi Zaufanemu można korzystać z usług oferowanych przez administrację.

Internetowy sąd „Ultima Ratio” będzie rozstrzygał spory gospodarcze między przedsiębiorcami. Jego arbitrami będą notariusze ze Stowarzyszenia Notariuszy RP. Stowarzyszenie Notariuszy RP sprawuje kompleksowy nadzór nad procesem orzeczniczym. Jest także odpowiedzialne za proces szkolenia arbitrów oraz za zapewnienie panelu eksperckiego do rozpoznawania spraw o szczególnie zawiłym charakterze. Korporacja notarialna liczy ponad 4000 czynnych zawodowo notariuszy.

Według Anny Dańko-Roesler ze Stowarzyszenia, dzięki porozumieniu z Ministerstwem Cyfryzacji arbitrzy rozpoznający sprawy gospodarcze będą mieć możliwość upewnienia się, że zarejestrowany w systemie użytkownik jest rzeczywiście istniejącą osobą fizyczną, za którą się podaje. „Jestem pewna, że korzystanie ze środków identyfikacji Węzła Krajowego, w tym Profilu Zaufanego ułatwi i przyśpieszy przebieg spraw rozpatrywanych przez +Ultima Ratio+” – oceniła.

Arbitraż polega na rozstrzygnięciu sporu bez udziału sądu powszechnego. Rolę sędziego pełni wybrany przez strony arbiter, zazwyczaj specjalista z dziedziny związanej ze sporną kwestią.

]]
Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.