Najlepsi prawnicy 2016 według DGP. Złote Paragrafy i nagroda Bona Lex przyznane

Wyróżnienia powędrowały do tych prawników, którzy wykazali się szczególną empatią i potrafili dostrzec, że ich rola to coś o wiele więcej niż wydanie wyroku, sporządzenie aktu oskarżenia czy też
przygotowanie pisma procesowego. Oni mają
świadomość, że niemal każda sprawa,
jaka do nich trafia, kryje prawdziwe ludzkie dramaty. –
Tegoroczni laureaci udowadniają, że aequitas sequitur
legem: prawo może iść w parze ze
sprawiedliwością. Że choć poszukiwanie
słuszności w gąszczu paragrafów jest
zadaniem niezwykle trudnym, to jednak możliwym do
zrealizowania – podkreślał podczas
uroczystości wręczenia nagród Krzysztof Jedlak,
redaktor naczelny DGP i przewodniczący kapituły.

Najlepszy sędzia

W tym roku kapituła zdecydowała,
że tytuł trafi aż do sześciu osób:
Krystyny Anny Stec, Andrzeja Kisielewicza i Andrzeja
Skoczylasa, a więc sędziów Naczelnego Sądu
Administracyjnego, oraz Andrzeja Wieczorka, Anety Lemiesz,
Agnieszki Łąpieś-Rosińskiej, czyli
sędziów Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie.

Sędziowie ci
rozstrzygnęli spór między ministrem zdrowia a
rodzicami kilkuletniego chłopca chorego na
nieuleczalną chorobę. Resort nie chciał bowiem
zgodzić się na refundację potrzebnego mu leku,
gdyż twierdził, że lek jest dostępny na
rynku. Problem jednak polegał na tym, że apteki nie
chciały go sprowadzać ze względu na jego
wygórowaną cenę. Oba składy orzekające
przyznały rację choremu, podkreślając przy
tym, że konstytucja gwarantuje każdemu obywatelowi
ochronę zdrowia.

Najlepszy prokurator

Nagroda powędrowała do Jacka
Pańczyka, śledczego Prokuratury Okręgowej w
Gliwicach. Został on wyróżniony za
skuteczną walkę z reaktywacją przedwojennych
spółek, których celem była reprywatyzacja
nieruchomości wartych miliony złotych.

Kapituła
dostrzegła również, że prokurator
doprowadził do unieważnienia ok. 40 czynności
notarialnych, co pozwoliło na odzyskanie
nieruchomości przez prawowitych właścicieli.

Najlepszy adwokat

Za walkę w obronie praw człowieka i
wolności obywatelskich toczoną zarówno w kraju,
jak i za granicą kapituła postanowiła
wyróżnić Justynę Mazur. Nagrodzona
była uczestnikiem misji obserwacyjnych Naczelnej Rady
Adwokackiej do Gruzji, Kazachstanu i na Ukrainę.
Występowała w parlamencie włoskim przed
senacką komisją praw człowieka, gdzie z sukcesem
broniła osób deportowanych.

Mecenas Mazur jest
również aktywnym działaczem samorządowym i
chętnie angażuje się w
działalność pro publico bono.

Najlepszy radca prawny

Złoty paragraf tym razem
powędrował do Sylwii Zarzyckiej,
założycielki Fundacji Między Niebem a
Ziemią. Fundacja pomaga nieuleczalnie chorym dzieciom i
ich rodzinom, którym m.in. pokrywa koszty rehabilitacji
czy też lekarstw.

Kapituła postanowiła
docenić to, że mecenas Zarzycka, oprócz
działalności związanej z wykonywanym przez
nią zawodem radcy prawnego, potrafi włożyć
wiele czasu, wysiłku i przede wszystkim serca w niesienie
pomocy tym, którzy na tę pomoc liczyć nie
mogą.

Bona Lex

W tym roku kapituła postanowiła
wyróżnić nowe prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z
2015 r. poz. 978 ze zm.), które zaczęło
obowiązywać na początku 2016 r. Stworzyło
ono zręby pod ratowanie zadłużonych
przedsiębiorstw zamiast ich likwidowania.
Wcześniejsze przepisy w praktyce umożliwiały
jedynie ogłaszanie upadłości likwidacyjnych.
Wyróżniona ustawa nadaje zaś prymat
oddłużeniu firmy dłużnika, co w
dłuższej perspektywie powinno być korzystne
także dla wierzycieli.

Zespołem powołanym w Ministerstwie
Sprawiedliwości w celu opracowania nowego prawa
restrukturyzacyjnego kierowała prof. Anna Hrycaj,
sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie.
Twórcą zespołu oraz koordynatorem jego prac z
ramienia MS był ówczesny wiceminister
sprawiedliwości Jerzy Kozdroń. 

Kapituła nagrody

Przewodniczący: Krzysztof Jedlak,
redaktor naczelny DGP

Członkowie: Małgorzata Gersdorf – I prezes Sądu Najwyższego, Dariusz Zawistowski – przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, Maciej Bobrowicz – prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Jacek Trela – prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, Teresa Romer – sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, Robert Hernand, zastępca prokuratora generalnego.

Więcej tylko dla prenumeratorów w tygodniku Prawnik oraz na edgp.gazetaprawna.pl

Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.