Müller: Są prace porównawcze dotyczące systemów ocen sędziów w krajach UE. Nie wykluczamy zmian w tym zakresie

&lt![CDATA[

Zapytany w TVP Info, czy wypowiedź premiera Mateusza Morawieckiego dla „Gazety Polskiej”, że „sędziowie nie są niezależni od Polski”, oznacza zmiany w przepisach, Müller odpowiedział, że „w tej chwili prowadzone są prace porównawcze dotyczące postępowań dyscyplinarnych, systemu oceny sędziów, które są w innych krajach Unii Europejskiej”.

„Chcemy wzorować się na przepisach, które obowiązują w innych krajach UE. Nie wykluczmy zmian w tym zakresie. Musimy jako rząd, jako posłowie, którzy uzyskali większość w parlamencie dbać o to, aby równowaga pomiędzy władzami w Polsce była zachowana. Z drugiej strony, aby wymiar sprawiedliwości działał efektywnie. To, co proponuje I prezes SN powoduje, że ta efektywność będzie zmniejszona” – powiedział Müller.

Rzecznik rządu stwierdził też, że jest zaskoczony wtorkowym oświadczeniem I prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf, która – po niedawnym wyroku SN dotyczącym Krajowej Rady Sądownictwa i Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego – wezwała sędziów Izby Dyscyplinarnej SN do powstrzymania się od wszelkich czynności orzeczniczych w prowadzonych sprawach

„Nie wiem, jaki ta wypowiedź miała charakter pod kątem formalnym, bo nie znajduję takich podstaw prawnych, aby I prezes w taki sposób się wypowiadała, czyli prosiła innych sędziów, aby zawiesili swoje obowiązki orzecznicze” – powiedział rzecznik rządu.

Dodał też, że wyrok Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN nie ma charakteru wyłączającego przepisy prawa ponieważ „takiej kompetencji SN nie ma”.

Müller zaznaczał, że uchylanie przepisów niezgodnych z konstytucją jest kompetencją Trybunału Konstytucyjnego, a nie SN. Dodał jednocześnie, że w Polsce wyroki sądów nie mają charakteru precedensowego. „Nie jest tak, że jeśli SN, jeszcze w dodatku w składzie trójkowym, wyda wyrok to obowiązuje on wszystkich, że to jest hierarchiczna podległość” – powiedział.

W ubiegły czwartek Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN, powołując się na orzeczenie TSUE, uznała m.in., że polska Krajowa Rada Sądownictwa nie daje wystarczających gwarancji niezależności od organów władzy ustawodawczej i wykonawczej, a Izba Dyscyplinarna SN nie jest sądem w rozumieniu prawa UE i prawa krajowego. Tym samym Izba Pracy SN uchyliła uchwałę KRS w sprawie z odwołania sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego i oddaliła wniosek prezesa Izby Dyscyplinarnej SN o przekazanie sprawy do tej Izby.

We wtorek I prezes SN w związku z tym wyrokiem oświadczyła, że „należy jednoznacznie stwierdzić, że kontynuowanie działalności przez Izbę Dyscyplinarną stanowi poważne zagrożenie dla stabilności porządku prawnego w Polsce”.

W celu „zapewnienia ochrony praw uczestników postępowań sądowych, jak również biorąc pod uwagę konieczność uniknięcia pogłębiania się chaosu prawnego”, I prezes SN wezwała sędziów Izby Dyscyplinarnej do „powstrzymania się od wszelkich czynności orzeczniczych w prowadzonych sprawach”. Zaapelowała zarazem „o podjęcie natychmiastowych działań ustawodawczych służących rozwiązaniu problemów leżących u podstaw zapadłych orzeczeń”.

]]
Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *