MS mniej surowy dla nastolatków. Nie będzie poszerzenia katalogu przestępstw

&lt![CDATA[

To tylko jedna z proponowanych jeszcze w styczniu tego roku przez resort Zbigniewa Ziobry zmian w kodeksie karnym, z których teraz projektodawcy się wycofują.

Kradzież rozbójnicza, pozbawienie wolności osoby nieporadnej czy też niszczenie urządzeń infrastruktury – o takie m.in. czyny miał się wydłużyć katalog przestępstw, których popełnienie przez nieletniego powodowałoby, że odpowiadałby na takich samych zasadach jak osoba dorosła. Z przedstawionej właśnie nowej wersji projektu zmian w k.k. wynika jednak, że ministerstwo zrezygnowało z tych planów. Teraz resort proponuje dodanie przepisu, zgodnie z którym nieletni po ukończeniu 15. roku życia będzie odpowiadał obligatoryjnie na zasadach określonych w k.k. wówczas, gdy pomimo wcześniejszego wymierzenia mu kary pozbawienia wolności lub umieszczenia go w zakładzie poprawczym, znów popełni jedno z przestępstw uzasadniających traktowanie go jak dorosłego. Dodatkowo zrezygnowano z pomysłu uchylenia przepisu limitującego maksymalną wysokość kary możliwej do orzeczenia wobec nieletniego. Obecnie limit ten wynosi dwie trzecie górnej granicy ustawowego zagrożenia. 

Etap legislacyjny

Projekt po konsultacjach

]]
Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.