Mazur: Nie widzę szans na rychły powrót KRS do Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa

&lt![CDATA[

Przewodniczący Mazur w rozmowie z PAP poinformował, że w ubiegłym tygodniu członkowie Krajowej Rady Sądownictwa spotkali się przedstawicielami ENCJ – organizacji, która w ubiegłym roku zawiesiła polską radę w prawach członka. Jak dodał, spotkanie to trwało około dwóch godzin i przebiegało w bardzo dobrej atmosferze.

Sędzia Mazur pytany, czy po tym spotkaniu widzi szansę na przywrócenie KRS w prawach członka ENCJ odparł, że na rychłe przywrócenie nie widzi szans. „Sytuacja powinna jednak zmierzać w stronę poprawy” – dodał.

Mazur zaznaczył przy tym, że spotkania robocze KRS i ENCJ będą kontynuowane.

Sędzia przekazał też, że KRS zwróciła się do ENCJ o wskazanie na piśmie oczekiwań formułowanych ze strony tej organizacji wobec polskiej rady.

We wrześniu 2018 r. ENCJ podczas nadzwyczajnego posiedzenia plenarnego w Bukareszcie zdecydowała o zawieszeniu polskiej KRS w prawach członka; w ocenie tej organizacji polska Rada „nie spełnia wymogów ENCJ dotyczących niezależności od władzy wykonawczej i ustawodawczej”. ENCJ zapowiedziała, że będzie monitorować działania KRS.

Jeszcze w grudniu ub. r. przewodniczący Mazur zapewniał PAP, że KRS nie prowadziła i nie prowadzi działań zmierzających do odzyskania praw członka ENCJ. 

]]
Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *