Mazur: Apel do sędziego Dudzicza o niewykonywanie mandatu członka KRS jest aktualny

&lt![CDATA[

Przewodniczący odniósł się w ten sposób do przyjętego w ubiegłym tygodniu stanowiska Rady w sprawie doniesień o antysemickich wpisach, które miał umieszczać w internecie członek KRS Jarosław Dudzicz. W stanowisku tym Rada stwierdziła, że na obecnym etapie postępowania w tej sprawie prowadzonego przez Prokuraturę Krajową KRS nie może wyrazić opinii na temat tych doniesień. Zaznaczyła przy tym, że nie może zastępować prokuratury w ustaleniach, które mogą przypisać komukolwiek odpowiedzialność karną lub cywilną.

Sędzia Mazur przekazał PAP, że w związku z innymi obowiązkami służbowymi nie mógł wziąć udziału w dyskusji ani w głosowaniu nad stanowiskiem KRS. Zaznaczył, że postępowanie wyjaśniające prowadzone w Radzie w sprawie doniesień dotyczących wpisów sędziego Dudzicza nie doprowadziło do żadnych jednoznacznych konkluzji.

„Dlatego w mojej ocenie aktualne pozostaje stanowisko Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa z 14 października 2019 r. poddające pod rozwagę jednego z członków Rady powstrzymanie się od wykonywania swojego mandatu”. Chodzi o stanowisko prezydium KRS, w którym zaapelowano do sędziego Dudzicza o powstrzymanie się od wykonywana mandatu członka Rady.

Mazur podkreślił, że sprawa doniesień dotyczących wpisów „nie ma charakteru abstrakcyjnego, ale dotyczy konkretnych oskarżeń kierowanych pod adresem konkretnego członka Rady, który nie zaprzeczył publicznie prawdziwości tych zarzutów ani też nie wystąpił na drogę sądową o ochronę swojego dobrego imienia przeciwko autorom doniesień medialnych”.

Jak dodał, wiarygodność członków Rady nie może być uzależniona od tego, jak długo nad sprawą pracują organy ścigania.

W połowie września „Gazeta Wyborcza” podała, że zastępca rzecznika prasowego KRS sędzia Jarosław Dudzicz miał zamieszczać w 2015 r. w internecie pod anonimowym profilem antysemickie wpisy. „Podły, parszywy naród, nic im się nie należy” – taki wpis o Żydach, jak pisał dziennik, umieścił w internecie użytkownik „jorry123”. Jak dodawała „GW”, prokuratorzy „ustalili, że +jorry123+ to Jarosław Dudzicz, wtedy jeszcze sędzia Sądu Rejonowego w Słubicach”.

KRS postanowiła wypracować stanowisko w tej sprawie po otrzymaniu odpowiedzi z Prokuratury Krajowej o prowadzonym w sprawie tych wpisów postępowaniu. Przewodniczący Rady dwukrotnie występował do PK o informacje dotyczące tego śledztwa. Pismo z prokuratury w tej sprawie wpłynęło do KRS w połowie października. Ostatecznie Rada w przyjętym w ubiegłym tygodniu stanowisku zdecydowała, że nie wyrazi w sprawie wpisów opinii.

Jeszcze we wrześniu Dudzicz przesłał do prezydium Rady oświadczenie, w którym poinformował m.in. o zawieszeniu swoich działań jako zastępcy rzecznika prasowego KRS. Sędzia sprawuje mandat członka Rady i bierze udział w posiedzeniach KRS.

]]
Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *