Lex Morawski jest faktem: Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o statusie sędziów TK

Za nowelą głosowało 75 senatorów, nikt nie był przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu.

Nowelizacja doprecyzowuje też kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska sędziego TK oraz dotyczy praw i obowiązków sędziów TK i sędziów Trybunału w stanie spoczynku.

Projekt w lipcu złożyli w Sejmie posłowie PiS. Sejm uchwalił te przepisy tydzień temu. Nowelizację pozytywnie oceniła senacka komisja praw człowieka, praworządności i petycji.

Zgodnie z nowelą, sędzią Trybunału mogłaby zostać osoba, która wyróżnia się wiedzą prawniczą oraz spełnia wymagania niezbędne do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego lub sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego.

„W dotychczasowym przepisie jest stwierdzenie, że sędzią Trybunału może zostać osoba, która wyróżnia się wiedzą prawniczą oraz spełnia wymagania niezbędne do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego SN. Dodano +lub sędziego NSA+ choćby z tego względu, że to są można powiedzieć dwa równoważne sądy i źle byłoby gdyby umniejszano rangę NSA” – mówił PAP w lipcu przewodniczący sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka Stanisław Piotrowicz (PiS).

Kolejna zmiana dotyczy świadczeń z tytułu zabezpieczenia społecznego dla rodzin zmarłych sędziów TK, w tym rodzin sędziów TK w stanie spoczynku. W nowelizacji zawarto bardziej precyzyjne odesłanie do analogicznych rozwiązań z ustawy o Sądzie Najwyższym, bowiem gdy przyjmowano ustawę o statusie sędziów TK, uczyniono odesłania do ustawy o SN, ale w niewystarczającym zakresie.

W celu – jak uzasadniano – zapewnienia spójności i ciągłości regulacji dotyczącej statusu rodzin zmarłego sędziego TK wprowadzono także przepis, że regulacje te mają „obowiązywać z mocą od dnia wejścia w życie ustawy o statusie sędziów TK”. W Sejmie na zapis ten zwracała uwagę Kamila Gasiuk-Pihowicz (Nowoczesna).

„Należy zapytać wnioskodawców, czy przyczyną złożenia projektu z mocą wsteczną jest śmierć prof. Lecha Morawskiego” – mówiła. Sędzia TK prof. Lech Morawski zmarł 12 lipca. Sejm odrzucił poprawkę Nowoczesnej przewidującą wykreślenie możliwości działania przepisów wstecz.

Ustawa o statusie sędziów TK z listopada 2016 r. określa sposób nawiązania, zakres i zasady ustania stosunku służbowego sędziego TK, jego prawa i obowiązki, sprawy immunitetu i nietykalności osobistej oraz zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziego TK oraz prawa i obowiązki sędziego Trybunału w stanie spoczynku.

Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *