KSP: Podczas legitymowania policjant ma dostać dokument do ręki

„W ostatnim czasie policjanci spotykają się z sytuacją, kiedy podczas wykonywania czynności służbowych niektóre legitymowane osoby odmawiają przekazania dokumentu tożsamości do ręki. Jednak zgodnie z prawem dokument potwierdzający tożsamość danej osoby powinien zostać przekazany funkcjonariuszowi do ręki w celu jego weryfikacji” – powiedział PAP rzecznik prasowy KSP podkom. Sylwester Marczak.

Zgodnie z art. 15 ustawy o Policji funkcjonariusz ma prawo do legitymowania w trakcie wykonywania czynności służbowych, z kolei art. 14 tej ustawy wskazuje, że policja wykonuje: czynności operacyjno-śledcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe. Policja wykonuje również czynności na polecenie sądu, prokuratora, organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego w zakresie, w jakim obowiązek ten został określony w odrębnych ustawach.

Jak podkreślają funkcjonariusze nieprzekazanie dokumentu może zostać uznane za próbę uniknięcia weryfikacji autentyczności dokumentów.

W przypadku odmowy przekazania dokumentu zastosowanie ma art. 65 par. 2 kodeksu wykroczeń, który stanowi, że karze grzywny podlega ten, kto wbrew obowiązkowi nie udziela właściwemu organowi państwowemu lub instytucji, upoważnionej z mocy ustawy do legitymowania, dokumentów, co do tożsamości własnej. Policjant ma obowiązek poinformować legitymowanego o odpowiedzialności, jaka wynika z art. 65 kw.

Policjanci podkreślają, że legitymowanie to czynność administracyjno-porządkowa służąca potwierdzeniu tożsamości osoby. Musi więc – jak wskazują – obejmować potwierdzenia cech osobowościowych (poprzez porównanie wyglądu osoby z jej wizerunkiem w dokumencie) oraz potwierdzenie danych osobowych (poprzez przepytanie osoby w zakresie danych zawartych w dokumencie).

Takie skuteczne potwierdzenie może być dokonane tylko w sytuacji, kiedy policjant faktycznie trzyma w ręku dokument. „Obowiązujące prawo nakłada na legitymowanego obowiązek przekazania (wręczenia) posiadanego dokumentu (dokumentów) policjantowi. W ujęciu znaczenia słownikowego legitymować oznacza +sprawdzać urzędowo czyjeś dokumenty+ (Słownik Języka Polskiego)” – podkreśla policja.

Naczelnik Wydziału Doskonalenia Zawodowego Komendy Stołecznej Policji insp. Sławomir Cisowski powiedział PAP, że policjanci są szkoleni w celu właściwej weryfikacji tożsamości osoby i legalności dokumentów, jakimi posługuje się osoba legitymowana. „Wykorzystywane przez funkcjonariuszy umiejętności służą stwierdzeniu faktycznej zgodności cech osobowościowych człowieka z jego wizerunkiem, personaliami i danymi zawartymi w dokumencie oraz sprawdzenia zabezpieczeń dokumentu” – powiedział.

W wątpliwości przy ustalaniu tożsamości funkcjonariusze mogą skorzystać z wzorów dokumentów i informacji o zabezpieczeniach, urządzeń technicznych oraz zwrócić się o pomoc do specjalistów.

Policja zwraca także uwagę, że art. 65 par.2 kodeksu wykroczeń, nie posługuje się sformułowaniem „dokument stwierdzający tożsamość”, ale „dokumentu co do tożsamości własnej”. Oznacza to, że zgodnie z prawem policjant może ustalić tożsamość osoby legitymowanej m.in. na podstawie innego niż dowód osobisty czy paszport, niebudzącego wątpliwości dokumentu, zaopatrzonego w fotografię i oznaczonego numerem lub serią.

Potwierdzenie tożsamości przez inną osobę nie zwalnia z obowiązku okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku jego posiadania – przypominają policjanci.

Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *