KRS przedstawi przed TSUE swoje stanowisko ws. pytań Sądu Najwyższego

&lt![CDATA[

Jak zaznaczył sędzia Mazur, stanowisko Rady przedstawią przed TSUE członkowie KRS: Jarosław Dudzicz i Dagmara Pawełczyk-Woicka.

19 marca w TSUE odbyła się rozprawa ws. pytań Sądu Najwyższego dotyczących m.in. zdolności KRS do wykonywania konstytucyjnego zadania stania na straży niezależności sądów. Przedstawiciele polskich władz przekonywali wtedy, że KRS to organ niezależny; innego zdania byli pełnomocnicy reprezentujący Sąd Najwyższy. Zgodnie z zapadłą decyzją, 23 maja swoją opinię w tej sprawie wyda rzecznik generalny TSUE. Będzie ona wstępem do orzeczenia, które w TSUE najprawdopodobniej zapadnie pod koniec czerwca lub w lipcu.

W poniedziałek przewodniczący KRS w rozmowie z PAP przekazał, że do biura Rady wpłynęło pismo, w którym TSUE zawiadamia o wyznaczeniu terminu rozprawy w tej sprawie na 14 maja, podczas której KRS przedstawi swoje stanowisko. „Będzie to kontynuacja wystąpień ustnych” – podało biuro KRS.

Zdaniem sędziego Mazura, dodatkowy termin rozprawy jest efektem wniosku KRS o ponowne otworzenie rozprawy skierowanego do TSUE. „Wniosek o ponowne otwarcie rozprawy złożyliśmy ze względu na to, że została ona zamknięta, mimo, iż nie upłynął jeszcze 14-dniowy termin na zajęcie stanowiska. 18 marca otrzymaliśmy pismo z TSUE o rozprawie, a 19 odbyła się rozprawa. Z punktu widzenia proceduralnego rozprawa uzupełniająca jest właściwym i prawidłowym rozwiązaniem” – zaznaczył Mazur.

Przewodniczący KRS przekazał też, że przedstawicielami Rady przed TSUE będzie sędzia Jarosław Dudzicz i sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka; Mazur nie wykluczył też swojego udziału w rozprawie. „Przedstawicielem KRS przed TSUE będzie sędzia Dudzicz i sędzia Pawełczyk-Woicka, ponieważ to oni przygotowywali stanowisko KRS w tej sprawie” – zaznaczył.

Na posiedzeniu 4 kwietnia KRS przyjęła stanowisko w związku z toczącym się przed TSUE postępowaniem ws. pytań prejudycjalnych SN. W swoim stanowisku KRS stwierdziła, że Izba Dyscyplinarna SN jest sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej. Zdaniem Rady Izba Dyscyplinarna spełnia wszystkie kryteria wymagane przez TSUE, aby uznać ten organ za sąd.

W ocenie KRS wyrażonej w stanowisku procedura powoływania sędziów nie ma żadnego związku z atrybutem niezawisłości sędziów oraz niezależności sądów. „Innymi słowy sposób wyboru sędziów przez Krajową Radę Sądownictwa nie zagraża w najmniejszym stopniu niezawisłości i bezstronności tychże sędziów oraz nie wpływa na niezależność sądów”.

„KRS powinna być (i jest) niezależna również od organów władzy sądowniczej, w podobnym stopniu co od organów pozostałych władz. Jest to oczywiście zadanie trudne do zrealizowania, skoro w skład Rady wchodzi aż 15 sędziów oraz dwóch prezesów SN i NSA. Niemniej jednak, w takich warunkach szczególnie potrzebne jest zagwarantowanie członkom Rady także niezależności od wewnątrzkorporacyjnej presji środowiska sędziowskiego” – oceniono w stanowisku Rady. 

]]
Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.