Konwencja Krajowa PO wezwała PiS do wycofania ustawy sądowej

&lt![CDATA[

„Wzywamy przedstawicieli większości sejmowej do natychmiastowego zaprzestania prac nad projektem ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym i niektórych innych ustaw, druk nr 69. Zaproponowane przez posłów PiS rozwiązania się niezgodne z konstytucją, prawem europejskim, zasadami państwa prawa w szczególności z zasadą trójpodziału władzy. Stanowią represję, próbę ograniczania niezawisłości sędziowskiej, a w końcu zamach na demokratyczny ustrój naszego kraju” – głosi uchwała, przyjęta przez aklamację przez konwencję PO.

„Postrzegamy przedstawione propozycję zmian jako próbę siłowego wykluczenia Polski ze wspólnot europejskich i kręgu cywilizacji zachodu” – uważają autorzy uchwały.

Stąd „konwencja krajowa PO wyraża jednoznaczne poparcie dla wszelkich działań, mających na celu należyte wykonanie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej”. „Pełne respektowanie tych orzeczeń jest obowiązkiem wszystkich organów państwa polskiego” – głosi uchwała. Wzywa też do „natychmiastowego zaprzestania podejmowania prób wywierania nacisków na niezawisłych sędziów i niezależne sądy”.

Szef klubu PO Borys Budka, apelując do zebranych o poparcie uchwały podkreślał, że na Platformie ciąży obowiązek zabrania „jasnego i czytelnego zabrania głosu w tej sprawie”. „W ciągu ostatnich czterech lat wraz z obywatelami stawaliśmy w obronie polskiej wolności, w obronie demokratycznego państwa prawa” – mówił Budka.

Dziś, jak dodał, „znów jest czas próby” i PO musi się opowiedzieć za tym, by każdy Polak i Polka miał prawo do niezawisłego wymiaru sprawiedliwości.

Stąd, jak dodał, konwencja krajowa Platformy powinna dać jasny i czytelny wyraz wsparcia i solidarności dla tych wszystkich, którzy są atakowani przez obecną władzę. Bo w dniu, w którym powinno się czcić ofiary stanu wojennego „obecna władza przedstawia rozwiązania, przypominające tamte ciemne lata”.

Dlatego, zaznaczył Budka, jest „konieczny apel o natychmiastowe zaprzestanie prac nad tym haniebnym projektem ustawy”.

Chodzi bowiem o to, mówił, czy w Polsce będzie demokracja oparta na standardach zachodnich, czy demokracja fasadowa, bez niezawisłego sądownictwa, bez niezależnego sądu konstytucyjnego i innych atrybutów demokratycznego państwa prawa.

]]
Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *