Kontenery i kraty w oknach: Tak MSWiA chce przetrzymywać uchodźców. Nawet dzieci

Zgodnie z proponowanymi zmianami cudzoziemcy ubiegający się w Polsce o ochronę międzynarodową będą mogli być umieszczani w kontenerach, w których zainstalowane zostaną pokoje, umywalnie i ustępy dla cudzoziemców. Projektowane zmiany uzasadniono obecną sytuacją migracyjną Europy i ,,masowym napływem uchodźców i migrantów do krajów europejskich basenu Morza Śródziemnego”. Tymczasem, jak pisze w swojej opinii Stowarzyszenie Interwencji Prawnej „liczba wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w Europie zmniejsza się w stosunku do lat poprzednich, również obecne trendy migracyjne nie wskazują na wzmożony ruch migracyjny do Polski, co miałoby uzasadniać wprowadzenie nadzwyczajnych środków w postaci budowy kontenerów dla cudzoziemców. Według danych szefa Urzędu do spraw cudzoziemców w 2016 roku złożono 12319 wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce. Liczba wniosków jest więc mniejsza niż w roku 2015, kiedy to o ochronę międzynarodową ubiegało się 12 325 osób. Należy dodać, że 2015 był rokiem, w którym w całej Unii Europejskiej złożono rekordową w ostatnich latach liczbę wniosków. Od tego czasu liczba aplikacji jak i wjazdów na terytorium UE systematycznie spada”.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Amnesty International i Stowarzyszenie Interwencji Prawnej apelują o wycofanie się ministerstwa z tych zmian.

– W naszej opinii, taka forma zakwaterowania może prowadzić do naruszenia podstawowych praw zatrzymywanych cudzoziemców, w tym zwłaszcza praw dzieci i osób wymagających szczególnego traktowania – czytamy w opinii Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Zdaniem SIP nawet jeśli projektodawca zakłada, że będzie to forma przejściowa, to praktyka pokazuje, że pobyt cudzoziemców w tego typu ośrodkach nie jest krótkotrwały.

Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *